DP SPAUDINYS -Dypukas

DP SPAUDINIAI

DYPUKAS. Kempten lietuvių DP stovyklos vienkartinis satyros ir humoro leidinėlis, išleistas 1946 VIII 10. Red. A. Sirutis. Bendradarbiavo A. Valentinas, Č. Spirauskas, M. Paškevičius, O. Dokalskaitė. Spausdinta rotatoriumi. Kempten, Vokietija.
DYPUKAS. 1946 VIII 10.