DP SPAUDINIAI A-G

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z
PAPILDOMI

DP SPAUDINIAI A-G žurnalų skenuotas skaitmeninis archyvas.

 • AD-LUMEN
  Eichstätt kunigų seminarijos lietuvių neperiodinis leidinys, išleistas Vokietijoje 1946 m. Spausdintas rotatoriumi. Eichstatt, Vokietija. EPAV
 • 1946
 • AIDAI DIENOS INFORMACIJA (PAUPERAS-MUENCHEN)
  Lietuvių DP stovyklos radijo žinių ir vietos kronikos laikraštėlis, leistas 1945 XI 15 – 1947 I 28 München, Vokietijoje. Iki 1946 m. rudens leido Spaudos darbuotojų kolektyvas. Red. J. Pauperas ir B. Vyliaudas. Nuo 1946 IX 11 red. B. Vyliaudas. Spausdintas rotatoriumi. Sustojo stovyklos administracijai uždraudus. München, Vokietija. EPAV
 • AISTIJA
  LLV (Lietuvių latvių valdyba) informacinis biuletenis, leistas 1949 m. Vokietijoje. Spaustas rotatoriumi. Red. E. Skujenieks. Geesthacht – Hanover, Vokietija. EPAV
 • 1953
 • AKĖČIOS
  Humoristinis lietuvių išeivių DP stovyklos Dilligen laikraštėlis, išleistas 1948 m. Išleido D. Penikas. Dilligen, Vokietija. EPAV
 • 1948
 • ALGUVOS BARAS
  Neperiodinis literatūrinis leidinys, pradėtas leisti 1945 V 20 Kempten stovykloje. Red. C. Surdokas, A. Šešplaukis, V. Volertas. Kempten, Vokietija. EPAV
 • ALPIŲ-AIDAS
  Tirolio lietuvių laikraštis. – Innsbruck : [Lietuvių sąjunga Tirolyje], 1947. EPAV (LRC neturi)
 • AMERIKOS-LIETUVIŲ-IŠEIVIŲ-INFORMACIJOS-BIŪRO-EUROPINĖS-SEKCIJOS-BIULETENIS
  Amerikos lietuvių išeivių informacijos centro Europinės sekcija, 1945. EPAV, (LRC neturi)
 • APŽVALGA-DEGESIS
  Review / atsk. red. J. & A. Degesis. – London : Saint Casimir’s Lithuanian, 1945. EPAV, (LRC Neturi)
 • 1945
 • APŽVALGA-SODAITIS
  Lietuvių informacinis kultūrinis leidinys, leistas 1945 XI 10 – 1946 XI 19. Spausdinta rotatoriumi. 1946 m. leido priedą ,,Sporto apžvalga”.Red. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Vokietija. EPAV
 • ATEITIES-KELIU
  Scheinfeld lietuvių DP stovyklos ateitininkų laikraštis, leistas 1946 – 1947 m. Red. J. Navickas. Scheinfeld, Vokietija. EPAV
 • A TO Z
  MŪSŲ ŽINIOS Greven lietuvių savaitraštis, išleistas 1946 VIII 23 vietoje laikraščio ,,A – Z” Red. V. Kalakauskas. Išėjo tik vienas numeris, vėliau pavadinimas pakeistas į ,,Mūsų žodis”. Greven, Vokietija. EPAV
 • AUKA
  Kunigams skirtas biuletenis, leistas 1947 – 1949. Leido Šv. Sosto Delegatūra. Kirchheim – Tech, Vokietija. AUKA. 1947 – 1949. EPAV
 • AUKURAS
  Hanau lietuvių DP stovyklos moksleivių laikraštis, leistas 1948 – 1949. Leido moksleiviai kudirkiečiai. Red. V. Kavolis. Spausdinta rotatoriumi. Hanau, Vokietija. EPAV
 • AUSTRIJOS LIETUVIŲ TARYBOS INFORMACIJOS
  Nereguliaraus dažnumo Austrijoje gyvenantiems lietuviams skirtas biuletenis, kurio tikslas ,,informuoti tautiečius apie Austrijos gyvenimą, tarptautinių organizacijų veiklą”. Pradėjo leisti 1947 X 11 Linz veikusi Austrijos lietuvių taryba. Red. dr. P. Neniškis, J. Karvelis, S. Glionertas, Č. Liutikas. Nuo 1951 II Nr. 9 pavadinimas buvo pakeistas į ,,Austrijos lietuvių bendruomenės informacijas”, o nuo 1951 Nr. 14 – į ,,Austrijos lietuvių informacinis biuletenis”. Nuo 1957 m. leidimas sustabdytas. EPAV
 • 1957
 • BALTIJA
  Literatūros almanachas / redaktorius Juozas Kruminas. – Haffkrug : Baltija, 1945. – Toliau leidž.: Gintaras. EPAV
 • 1945
 • BALTIJOS BANGA
  Lietuvos skautų sąjungos jubiliejiniams metams paminėti vienkartinis leidinys. 1948 m. išleido Kempten jūrų skautų ,,Baltijos” laivo stovykla. Red. B. Juodelis. Kempten, Vokietija. EPAV
 • 1948
 • BDPS BIULETENIS
  BENDROJO DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDŽIO (BDPS) UŽSIENIO DELEGATŪROS BIULETENIS. Rotatoriumi spausdintas nereguliariai ėjęs leidinys sąjūdžio nariams politiškai orientuoti ir informuoti. Leistas 1948 m. lietuvių kalba. Red. B. Raila. Paris, Prancūzija. EPAV
 • 1947-48
 • BENDRAS DARBAS
  Lietuvių tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis laikraštis, leistas 1948 IX – 1949 V Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. redakcinė komisija, ats. red. V. Gervickas (1948), A. Žiedas (1949). Augsburg, Vokietija. EPAV
 • DARBO RANKOS
  Prancūzijos lietuvių darbo sąjungos leidinys, leistas 1949 – 1952. Spausdintas hektografu. Red. J. Navakienė, J. Misiulis. Paris, Prancūzija.EPAV
 • DIEVO PAUKŠTELIS
  Lietuvių DP neperiodinis humoro žurnalas, pradėtas leisti Nürtingen stovykloje1946 IV 01. Nuo 1948 m. leistas prie ,,Minties” laikraščio Memmingen stovykloje. Red. P. Andriušaitis, J. Sodaitis, A. Valentinas. 1955 m. atgaivintas Brooklyn, JAV. Red. P. Andriušis, A. Gustaitis, A. Valentinas, L. Žitkevičius. Nürtingen, Memmingen, Vokietija. Brooklyn, NY, JAV. EPAV
 • DYPUKAS
  Kempten lietuvių DP stovyklos vienkartinis satyros ir humoro leidinėlis, išleistas 1946 VIII 10. Red. A. Sirutis. Bendradarbiavo A. Valentinas, Č. Spirauskas, M. Paškevičius, O. Dokalskaitė. Spausdinta rotatoriumi. Kempten, Vokietija. EPAV
 • 1946
 • ELTOS BIULETENIS
  Informacinis biuletenis, skirtas Lietuvos ir užsienio politikos, ekonomikos klausimams. 1946 – 1991; Pfullingen, Vokietija. EPAV
 • GAIRĖS
  Skautų vyčių neperiodinis laikraštis, leistas 1947 – 1949 Würzburg ir Schweinfurt lietuvių DP stovykloje. Leido 95 vyčių bendrovę. Red. R. Norvydas, R. N. Vidugiris, V. K. Prutenis, A. Dormantas, J. Akšys. Würzburg, Vokietija. EPAV
 • GELEŽINIO VILKO BALSAS
  Neperiodinis leidinys / LSS “Tėviškės” skautų tunto “Geležinio vilko” draugovė ; redaguoja sk. vyt. skiltn. Br. Juodelis. – Kempten : “Geležinio vilko” skautų draugovė, 1947. EPAV (LRC neturi)
 • 1947
 • GIMTOJI ŠALIS
  Lietuvių DP laikraštis, pradėtas leisti 1947 X 24 Bruxelles. Spausdintas rotatoriumi. Leido ,,Sėjos” draugija, nuo 1950 m. – Lietuvių bendruomenės centro valdyba. Ats. red. J. Danauskas (iki 1948), V. Banevičius, tikrasis red. P. Gaida, J. Dėdinas, E. Cinzas. Sustojo 1952 XII 56. Nuo 1956 m. kun. J. Dėdinas tuo pat pavadinimu leido mėnesinį ,,Belgijos – Olandijos lietuviams kapeliono leidinį”, kuris ėjo iki 1960 m. Bruxelles, Belgija. EPAV
 • GINTARAS
  .Haffkrug lietuvių DP stovyklos spaudos darbuotojų sambūrio ,,Baltija” neperiodinis literatūrinis žurnalas, leistas 1945 – 1948. Pirmieji 8 Nr. spausdinti rotatoriumi. Red. J. Kruminas. Haffakrug, Vokietija. EPAV

 

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z

 
 
DP SPAUDINIAI žurnalų skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri pasidalino su mumis šių žurnalų puslapių vaizdais.