DP SPAUDINIAI M-S

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z
PAPILDOMI

DP SPAUDINIAI M-S žurnalų skenuotas skaitmeninis archyvas.

 • MAŽASIS ŽIDINYS
  Pfullingen lietuvių tautinės pakraipos leidinys, leistas hektografu 1946 I – 1948 I 25. Iš pradžių ėjo du kartus per mėnesį, vėliau virto mėnesiniu biuleteniu, o paskui ėjo dar rečiau. Pfullingen, Vokietija. EPAV
 • 30-METŲ
  L. S. S. III tautinės stovyklos laikraštis, leistas nuo 1948 VIII 03. Redagavo red. komisija. Faktiškas redaktorius B. Kviklys. Išleista 10 numerių. Isar Horn, Vokietija. EPAV
 • MINTIS – MEMMINGEN
  Memmingen lietuvių DP stovyklos dvisavaitinis literatūros, meno ir mokslo žurnalas, leistas 1946 VIII 15 – X. Ats. red. ir leid. J. Vasaitis, vyr. red. S. Vykintas. 1946 m. XII 18 buvo paskelbta, kad žurnalas nebeišeis. Memmingen, Vokietija. EPAV
 • 1946-49
 • MISIONIERIAUS LAIŠKAI
  1947 IV 21 – 1949 XII 15 leistas katalikiškas laikraštėlis. Ėjo įvairiose Vokietijos vietose: iki 1949 II 15 – München, iki 1949 IX 15 – Pullach , o nuo 1949 X 15 Mons, Belgijoje. Pakutinis numeris Išėjo Büren, Vokietijoje. Red. J. Bružinskas. München, Pullach (Vokietija); Mons, Belgija. EPAV
 • MŪSŲ DIENOS
  Oldenburg Unterm Berg lietuvių DP stovykloje 1945 – 1947 m. leistas laikraštis. Leido Unterm Berg LTB komitetas. Red. A. Ilmonis. Oldenburg, Vokietija. EPAV
 • 1947
 • MŪSŲ INFORMACIJA
  ,,Radijo ir vidaus žinių biuletenis”, spaustas rotatoriumi, leistas 1946 I – 1948. Leid. – red. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Vokietija. EPAV
 • 1947
 • MŪSŲ KELIAS
  Dilligen lietuvių DP stovyklos informacinis savaitraštis, leistas 1945 IX 01 – 1949 XII 15. Iki 1945 m. pabaigos ėjo kas dvi savaites, nuo 1946 m. kas savaitę. Leido Lietuvių sąjungos Dillingen skyriaus valdyba. Iš pradžių redagavo red. kolegija, nuo 1946 XI 28 vyr. red. D. Penikas, nuo 1949 IV 30 red. A. Laikūnas, A. Musteikis. 1949 VII sujungus ,,Mūsų kelią” su ,,Mintimi” pradėtas leisti ,,Lietuvis”. Dillingen, Vokietija. EPAV
 • 1945-49
 • MŪSŲ PASAULIS
  Lietuvių išeivių katalikiškos minties mėnraštis, leistas 1950 V – 1951 IV. Spausdintas rotatoriumi. Red. – leid. M. Zablockas. Butzbach, Frankfurt, Vokietija. EPAV
 • MŪSŲ ŠACHMATAI
  Iliustruotas leidinys šachmatų mėgėjams, leistas 1947 – 1948 m. Red. – leid. K. Škėma. Sustojus laikraščiui, K. Škėma ,,Lietuvių Žodyje” 1948 VIII 28 Švedų šachmatų skyrių. Blomberg, Vokietija. EPAV
 • 1948
 • MŪSŲ VILTIS
  Fulda lietuvių DP laikraštis, leistas 1945 XII 24 – 1946 IX 28 kas savaitę. Iš pradžių leido R. Klumbys, J. Gobis, B. Burba, M. Zablockas, red. R. Klumbys. Nuo 1946 VI red. – leid. A. Vilainis – Šidlauskas. Fulda, Vokietija. EPAV
 • MŪSŲ ŽINIOS
  Salzburg – Glasenbach lietuvių DP stovyklos kultūrinio darbo draugijos hektografuotas laikraštis, leistas 1945 IX 08 – 1947 II 15. Red. kolegiją sudarė J. Akstinas, A. Čeičys, J. Daugėla, Č. Grincevičius, A. Markelis, M. Šaltenis. Salzburg, Austrija. EPAV
 • MŪSŲ ŽYGIAI
  Eichstätt moksleivių ateitininkų Maironio kuopos laikraštis, leistas 1947 II 16 – 1948 VIII 01. Red. P. Činkus, A. Sabaliauskas. Eichstätt, Vokietija. EPAV
 • 1947
 • NAUJASIS GYVENIMAS
  Religinės kultūros laikraštis, leistas 1945 XII 01 – 1948 VI 15. Leido Lietuvių katalikų kunigų sąjunga du kartus per mėnesį. Red. kun. J. Bagdanavičius. Dėl popieriaus trūkumo 1946 XI – 1947 VII nėjo. München, Vokietija. EPAV
 • NEMUNO BANGA
  Lietuvių kultūros žurnalas, leistas Markt Grafing lietuvių DP stovykloje 1946 m. Red. J. Dobrovolskis. Markt Grafing, Vokietija. EPAV
 • 1946
 • PĖDSAKAI
  Kultūros ir visuomenės žurnalas, leistas 1946 VIII – 1947 III Fulda ir Wurzburg lietuvių DP stovyklose. Leido ,,Mūsų Vytis”. Ats. red. A. Vilainis – Šidlauskas, red. S. Būdavas. Fulda, Würzburg, Vokietija. EPAV
 • PRAGIEDRULIAI
  Lietuvių išeivijos literatūros, meno ir politikos hektografuotas žurnalas, leistas 1946 X- 1949 VI. Leido Lietuvių draugija, redagavo redakcinė kolegija, vyr. red. J. Lingis. Stokholm, Švedija. EPAV
 • SAMBŪRIS
  Innsbruck DP stovyklos lietuvių studentų sambūrio ,,Lithuania” laikraštis, leistas 1946 V – 1947 V. Spaustas rotatoriumi. Ats. red. O. Stikliūtė. Innsbruk, Vokietija. EPAV
 • SANDORA
  Lübeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, pradėtas leisti 1948 VII vietoje ,,Evangelikų kelio”. Leido Lietuvių krikščionių studentų sąjunga. Red. kun. F. Šlenteris, A. Klemas (1949). Lübeck, Vokietija. EPAV
 • SANTARVĖ
  Rezistencinis visuomeninių ir kultūrinių reikalų žurnalas, išeinantis 4 kartus per metus. 1951 V – 1952 VII spausdintas rotatoriumi Nottingham, Anglijoje. 1953 – 1958 perkeltas į spaustuvę London. Red. F. Neveravičius. Bendradarbiavo A. J. Greimas, B. Raila, H. Žiemelis, S. Žymantas. Leido Lietuvių rezistencinės santarvės informacinis biuras. London, Anglija. SANTARVĖ EPAV
 • ŠAUKLYS
  Lietuvių sargybų, inžinierių ir darbo kuopų laikraštis, išleistas rankraščio teisėmis. Redagavo red. komisija. Išėjo vienas numeris. Schwarzenberg, Vokietija. EPAV
 • 1947
 • SAULUTĖ
  Detmold lietuvių DP stovyklos vaikų laikraštis, leistas 1946 I 15 – 1948 VI 15. Red. ir leidėjas A. Giedraitis. Išėjo 30 numerių. Detmold, Vokietija. EPAV
 • SKAUTYBĖ
  Dvisavaitinis Lietuvių skautų sąjungos vadovybės laikraštis, leistas 1946 X – 1948 m. Red. R. Giedraitis, A. Krausas. Detmold, Vokietija. EPAV
 • SPINDULIAI – AUGSBURGAS
  Augsburg lietuvių DP stovyklos moksleivių ateitininkų neperiodinis laikraštis, leistas 1946 – 1948. Redagavo redakcinė kolegija, vėliau red. J. Kasiulaitis, J. V. Dėdinas. Augsburg, Vokietija. EPAV
 • SPINDULIAI – TADARAUSKAS
  Hanau : Hanau moksleivių ateitininkų kuopa, 1947. – Toliau leidž.: Ateities spinduliai. EPAV, (LRC neturi?)
 • STUDENTŲ DIENOS
  Neperiodinis studentų žurnalas, leistas Studentų ateitininkų sąjungos 1946 VII – 1949. Ėjo Heidelberg, München. Spausdintas rotatoriumi. 1946 m. red. S. Selėnas, 1948 – S. Nenorta, J. Rimeikis. Heidelberg, München, Vokietija. EPAV
 • STUDENTŲ VARPAS
  Studentų varpininkų sąjungos neperiodinis liberalinės krypties laikraštis, leistas 1947 III – 1948 VI Schwenfurt, atnaujintas Chicago 1958 m. 1948 Nr. 1 išleistas Schweinfurt ir skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės 30-metį ir varpininkų sąjūdžio 60-metį. Red. redakcinė kolegija: T. Antanaitis, Z. Dailidka, V. Bildušas. Pirmieji trys numeriai išėjo kas mėnesį, vėliau – neperiodiškai. Schwenfurt, Vokietija. Chicago, IL, JAV. EPAV
 • STUDENTŲ ŽODIS
  Studentų ir akademikų neperiodinis leidinys. – Uppsala : Lietuviai studentai Švedijoje, 1946. – Toliau leidž.: Šviesa. EPAV (LRC turi “Šviesa”)
 • ŠVEDIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BIULETENIS
  Informacinis hektografuotas leidinys, pradėtas leisti 1950 m. Leido Lietuvių bendruomenės valdyba. Stokholm, Švedija. EPAV
 • SVETUR
  Stokholm lietuvių laikraštis, spausdintas rotatoriumi, leistas 1945 VIII 22 – 1946 VI 03. ėjo du kartus per mėnesį. Red. J. Savaitis, S. Vaišnoras, V. Žilinskas. Stokholm, Švedija. EPAV
 • ŠVIESA
  Lietuvių akademinio jaunimo Vakarų Europoje laikraštis. Nuo 1946 m. Nr. 3 “laikraštis” pakeistas į “žurnalą”. Tiksli pradinė data nežinoma, turėjo būti 1946 m. rugpjūtis. Leistas 1946 – 1947 IV 30. Red. E. Varnauskas, V. Staneika, A. Meškis. Uppsala, Stockholm, Švedija. EPAV

 

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z

 
 
DP SPAUDINIAI žurnalų skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri pasidalino su mumis šių žurnalų puslapių vaizdais.