DP SPAUDINIAI T-Z

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z
PAPILDOMI

DP SPAUDINIAI T-Z žurnalų skenuotas skaitmeninis archyvas.

 • TAUTOS SARGYBA
  Lietuvos gelbėjimo komiteto išeivijoje rotatorinis laikraštis, leistas 1946 – 1949. Antraštįje rašoma, kad leidėjas Lietuvių radikalų demokratų sambūrio prezidiumas. Leidėjas J. Gabrys – Paršaitis. Lyon, Nancy, Prancūzija, Monts – de -Corsier sur Vevey, Šveicarija. EPAV
 • TECHNIKOS PASAULIS
  Lietuvos inėinierių tremtinių draugijos Schweinfurt skyriaus neperiodinis žurnalas inėinieriams bei technikos darbuotojams. Red. G. J. Lazauskas. Red. kolegijos nariai K. Krulikas ir A. Ciplijauskas. Išėjo 2 numeriai – 1946 Würzburg (spaustas rotatoriumi) ir 1948 Schweinfurt. Würzburg, Schweinfurt, Vokietija. EPAV
 • TĖVIŠKĖS AIDAS
  Fulda lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 I 21 – 1947 XII. Spausdintas rotatoriumi. Tai yra A. Vilainio – Šidlausko Norvegijoje leisto laikraštėlio tęsinys. Iš pradžių ėjo du kartus per mėnesį, vėliau nereguliariai. Išėjo 27 numeriai. Fulda, Vokietija. EPAV
 • TĖVIŠKĖS GARSAS
  1945 XII 23 – 1948 Schweinfurt leistas dieninių informacijų laikraštis. Kurį laiką leido Lietuvių tremtinių bendruomenės komitetas. Red. M. Bavarskas, S. Urbonas, J. Palukaitis. Schweinfurt, Vokietija. EPAV
 • TĖVYNĖN
  Neperiodinis kultūros, meno ir literatūros žurnalas, leistas 1946 II – 1947 II Salzburg – Glassenbach lietuvių DP stovykloje. Spausdintas E. Müllerio spaustuvėje, be lietuviškų spaudos ženklų. Vyr. red. – V. Krėvė – Mickevičius, tikrasis red. V. Dambrava. Leido Salzburg jaunųjų rašytojų kolektyvas, finansuojamas E. Čičiurkos. Salzburg, Austrija. EPAV
 • 1947
 • TĖVYNĖS AIDAI
  Rotatorinis DP stovyklos laikraštėlis, kurio leidimo vieta ir kiti duomenys nėra nurodyti. Leistas prancūzų zonoje. Vokietija. EPAV
 • TĖVYNĖS ŠEŠĖLYJE
  Mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 1946 VI – 1947 VI Detmold lietuvių DP stovykloje. Red. R. Spalis (R.Giedraitis). Detmold, Vokietija. EPAV
 • TIKROVĖ
  Vienkartinis laikraštis, išėjęs 1946 VIII 31. Socialistinės pakraipos laikraštis, nukreiptas prieš lietuviškų organizacijų veiklą. Redagavo red. kolektyvas. Flensburg, Vokietija. EPAV
 • 1946
 • TREMTINIŲ MOKYKLA
  Mėnesinis periodinis žurnalas, leistas 1946 VII – XI. Leido leidykla ,,Atžalynas. Red. A.Kairys. Weilheim – Teek, Vokietija. EPAV
 • TREMTINIŲ ROMUVA
  Lietuvių vienybės sąjūdžio leidinys, sumanytas kaip Lietuvoje leistos ,,Naujosios Romuvos” tęsinys. Išleistas tik vienas numeris. Spaustas rotatoriumi. Laikraštyje bendradarbiavo G. Valančius, J. Grinius, J. Povilaitis, A. Stanys. Vokietija. EPAV

 • 1946
 • TREMTINIŲ ŽINIOS
  Lietuvių tremtinių laikraštis, leistas1946 IX 25 – XI 9. Leido L. T. B. spaudos leidykla ,,Aistia”. Red. redakcinė kolegija. Nuo 9 – 10 Nr. ats. red. H. Blazas. Wiesbaden, Vokietija. EPAV
 • TREMTIS
  Lietuvių tremtinių laikraštis Vakarų Europoje. Leistas 1950 VII – 1955 III. Iki 1951 m. kas savaitę, 1952 – 1953 – kas mėnesį, nuo 1954 m. – kas ketvirtį. Iki 1952 m. leistas laikraščio formato, vėliau tapo žurnalu. Įsteigė ir red. S. Miglinas. Memmingen, Vokietija. EPAV
 • VAGOS
  Mėnesinis kultūros žurnalas, leistas Uchte lietuvių DP stovykloje 1946 V – 1947 m. Leido ir redagavo redakcinė kolegija. Tikrasis red. V. Druskis. Spausta rotatoriumi. Bendradarbiavo K. Avižonis, P. Čepėnas, A. Daukantas, F. Kirša ir kt. Uchte, Vokietija. EPAV
 • VARPAS
  Dvisavaitinis lietuvių laikraštis, leistas Dieburg, Hanau lietuvių DP stovyklose 1946 III 01 – 1949 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos periodinis leidinys, spausdintas rotatoriumi. Red. A. Valuckas ir V. Civinskas, H. Blazas (1947), B. Bieliukas ir B. Dundulis (nuo 1948). 1948 m. vietoje ,,Varpo” pradėtas leisti ,,Varpo biuletenis”. Dieburg, Hanau, Vokietija. EPAV
 • VILTIS
  Mokslo, kultūros ir politikos žurnalas, leistas 1949 m. Pfullingen lietuvių DP stovykloje. Red. B. Gaidžiūnas. Red. kolegija: J. Čiuberkis, A. Gureckas, A. Laikūnas, B. Nemickas, S. Santvaras, S. Stankus. Leido lietuvių tautinis sąjūdis. Išėjo tik vienas numeris. Pfullingen, Vokietija. EPAV
 • 1949
 • VYTIS
  Memmingen – Schwäbisch Gmünd lietuvių DP stovyklų Akademinio skautų sąjūdžio tremtyje korpuso ir sąjungos ,,Vytis” biuletenis, leistas 1948 IX 25 – 1951. Iki 1949 m. pabaigos buvo neviešas. 1951 m. perkeltas į Chicago virto biuleteniu ,,Ad meliorem!”. Red. B. Kviklys. EPAV
 • WIESBADENO LIETUVIŲ BALSAS
  Lietuvių DP Wiesbaden stovyklos rotatorinis dienraštis, leistas 1945 X 25 – 1946 XI 06. Redagavo red. kolegija, leido ,,Giedra”. Iš tiesų redagavo J. Mekas, leido A. Giedraitis. Wiesbaden, Vokietija. EPAV
 • ŽIBURIAI
  Augsburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 X 05 – 1949 IX 03. 1945 X 05 – 1946 VII 20. Leid. – vyr. red. J. Vitėnas ir J. Vaidelys, vėliau J. Vitėnas, nuo 1949 III 29 K. Mickevičius. Iki 1948 m. pradžios leistas kas savaitę, 1948 VIII 24 – 1949 VI 25 tris kartus per savaitę, vėliau dar rečiau. Leido savarankiškus priedus ,,Skaitymai”, ,,Moterų žodis”, ,,Į ateitį”. Bendradarbiavo A. Gražiūnas, L. Žitkevičius, V. Rocevičius, A. Saulaitis, V. Gerulaitis, J. Būtėnas, A. Šapoka, S. Yla, A. Pauliukonis, V. Vilimas, J. Grinius, S. Kolupaila ir kt. Augsburg, Vokietija. EPAV
 • 1945-49
 • ŽINGSNIAI
  Kultūros žurnalas, leistas 1946 III 25 – 1948 X. Red. P. Būtėnas, red. nariai B. Dirmauskas, V. Siskinas. Išleistas 15 numerių. Pirmieji 8 Nr. spausdinti rotatoriumi. Seedorf, Stade, Flensburg, Vokietija. EPAV
 • ŽVILGSNIAI
  Wisbaden ir Kassel-Mattenberg lietuvių DP stovyklų rotatoriumi spausdintas literatūrinis žurnalas, leistas 1947 – 1948. Red. J. Mekas, V. Adamkevičius, A. Landsbergis, A. Mekas. Kassel, Vokietija. EPAV

 

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z

 
 
DP SPAUDINIAI žurnalų skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri pasidalino su mumis šių žurnalų puslapių vaizdais.