DP SPAUDINIAI I-L

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z
PAPILDOMI

DP SPAUDINIAI I-L žurnalų skenuotas skaitmeninis archyvas.

 • Į ATEITĮ
  Dvisavaitinis ,,Žiburių” priedas jaunimui, leistas 1946 m. Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. A. Gražiūnas. Augsburg, Vokietija. EPAV
 • INFORMACINIS BIULETENIS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGA
  Kempten : Lietuvių inžinierių sąjunga užsienyje, 1949. – Priešantr.: Pasaulinė lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, 1949, Nr. 4 (birž. 10). – Leidėjas: Pasaulinė lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, 1949, Nr. 4 (birž. 10). – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)
 • INFORMACIJA TUEBINGENO
  L.S. Würtenbergo apygardos valdyba, 1945. – Ankstenė antr.: Tautinio lietuvių komiteto Würtenberge biuletenis, 1945, Nr. 1 (gegužė)-1945, Nr. 4 (birž. 25); Lietuvių sąjungos, pietvakarių apygargos valdybos bendraraštis, 1945, Nr. 1 [liepa]; Lietuvių sąjungos Würtenbergo valdybos biuletenis, 1945, [Nr. 2-6]. – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)
 • INŽINIERIAUS KELIAS
  Lietuvių inžinierių rotatorinis leidinys, leistas 1946 II 23 – 1948 XII Vokietijoje, lietuvių DP stovyklose. Nr. 1 išleido Lietuvių inžinierių ir technikų draugija Würzburg, nuo 2 Nr. Leido Lietuvių inžinierių tremtinių draugijos centro valdyba. Išėjo 10 Nr. Red. J. G. Lazauskas, J. V. Daniliauskas, B, Galinis, Č. Tamašauskas. Würzburg, Vokietija. EPAV

 • IZARO BANGOS
  Neperijodinis kultūros žurnalas / red. Ant. Naujokaitis-Kiliukas. – [Landshut : s.n.], 1946-1947. – Paantr.: iliustruotas meno žurnalas. – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)
 • JAUNASIS SOCIALDEMOKRATAS
  Hektografuotas laikraštis, leistas 1947 IX- 1948 XII. Leido lietuvių socialdemokratinis jaunimas, redaktorius nenurodomas. Hannover, Vokietija. EPAV
 • JAUNIMO RATELIS
  Evangelikų jaunimo mėnesinis laikraštis, Ėjęs 1950 III 06 – 1955 IV. Red. P. Jasiukonis, K. Dikšaitis, A. Gintautas, F. Šlenteris. Leido evangelikų liuteronų vyriausioji bažnytinė taryba. Schwäbisch Gmünd, Vokietija. EPAV
 • KNYGŲ LENTYNA
  Lietuvių bibliografinės tarybos biuletenis, pradėtas leisti Memmingen (Vokietija) 1948 m. Pirmas Nr. rankraštinis, vėliau – spausdintas rašomąja mašinėle. 1949 V Lietuvių bibliografinė taryba persikėlė į Danville (JAV). 1951 – 1955 m. leidybą finansavo VLIK`as, Kultūros Fondas, 1956 – 1957; 1958 – 1963 leido V. Saulius, 1964 Nr. 1 išleido V. Vijeikis, vėliau – JAV LB Kultūros Fondas. Biuletenį įsteigė, rūpinosi Lietuvių bibliografinės tarnybos vadovas bibliografas A. Ružancovas. Bendradarbiavo V. Biržiška, Z, Ivinskis, B. Kviklys, V. Maciūnas ir kt. 1966 m. A. Ružancovui mirus, leidimas sustojo. Memmingen, Vokietija. Westville, Danville, Chicago, IL, JAV. EPAV.
 • LAISVĖS VARPAS
  Lübeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 XI 23 – 1946 IV. Vyr. red. F. Kirša, red. B. Dundulis. Leido Lietuvių Lübeck komitetas. Lübeck, Vokietija. EPAV
 • LIETUVIS-DUERVERDEN
  . Vokietijoje gyvenančių lietuvių DP stovyklos laikraštis. Išeidavo kas dvi savaites. Leidėjas ir vyr. red. K. Kemežys, red. S. Narkeliūnaitė. Leistas Hassendorf, Kr. Rotenburg 1945 VIII 16 – IX 1, Dürverden, Kr. Verden Aller, 1945 IX 15 – XII 1. Išėjo 10 numerių. Hassendorf, Dürverden, Vokietija. EPAV
 • LIETUVIS MEMMINGEN
  Memmingen lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1949 VII 23 – 1950 VI 23, sujungus Dilligen ,,Mūsų kelią” ir Memmingen ,,Mintį”. Iš pradžių ėjo du kartus per savaitę, 1950 m. – kas savaitę. ,,Lietuvis” – bene paskutinis lietuvių DP laikraštis Vakarų Vokietijoje, nors vėliau pasirodė kitų lietuviškų laikraščių. Leid. – red. A. Laikūnas, V. Meškauskas, J. Palukaitis. Memmingen, Vokietija. EPAV
 • LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMATININKŲ DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS BIULETENIS
  Lietuvių tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis laikraštis, leistas 1948 IX – 1949 V Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. redakcinė komisija, ats. red. V. Gervickas (1948), A. Žiedas (1949). Augsburg, Vokietija. EPAV
 • 1949
 • LIETUVIŲ ŽIDINYS
  Yverdon lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 m. Red. J. Gliauda. Leido ,,Židinio” Yverdon komitetas. Yverdon, Šveicarija. EPAV
 • LIETUVIŲ ŽINIOS
  Copenhagen lietuvių DP stovyklos mėnesinis laikraštis, spausdintas rotatoriumi, leistas 1945 IX – 1946 VII. Leido lietuvių studentų atstovybė. Red. G. Seibutis. Copenhagen, Danija. EPAV
 • LIETUVIŲ ŽODIS
  Detmold lietuvių DP stovyklos savaitinis laikraštis, leistas 1946 X 12 – 1949 V 07. Nuo 1949 III 01 – Lietuvių tremtinių bendruomenės britų zonoje organas. Red. J. Kardelis, P. Naujokaitis, B. Aušrotas. Bendradarbiavo K. Jankūnas, V. Bakūnas, K. Škėma. Detmold, Vokietija. EPAV
 • LIETUVOS GIRIOS
  Lietuvos miškininkų tremtinių ir medžio pramonės darbuotojų profesinės sąjungos neperiodinis leidinys. Redaktorius A. Škėrys. Išleistas vienas rotatoriumi spaustas numeris. Freiburg, Vokietija. EPAV
 • 1948
 • LIETUVOS KELIU
  Pirmasis Švedijoje pasirodęs leidinys lietuvių kalba – vienkartinis Stokholm lietuvių laikraštis, išleistas 1945 m. Vasario 16-osios proga. Stokholm, Švedija. EPAV
 • 1945
 • LIETUVOS ANTINACINĖS RESISTENCIJOS BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ (LRbPK) SĄJUNGOS ARCHYVAS
  Lietuvos antinacinės rezistencijos buvusių politinių kalinių sąjungos informacinias biuletenis, Ėjęs 1948 m. München – Bonn, Vokietija. EPAV
 • LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS (LTB) KASSELIO APYLINKĖS ŽINIOS
  Kassel : Lietuvių tremtinių bendruomenė. EPAV
 • 1948
 • LIETUVIŲ TREMTINIŲ BEENDRUOMENĖS (LTB) VYRIAUSIOJO KOMITETO INFO
  Lietuvių tremtinių bendruomenės vyriausiojo komiteto informacijos, leistos įvairiose lietuvių DP stovyklose 1946 – 1949 m. Spausdintas rotatoriumi, Vokietija. EPAV
 • 1948
 • LIETUVIŲ DARBUOTOJŲ IR TARNAUTOJŲ SKYRIUS PRANCUZIJOJE
  Paryžius : Lietuvių sekcija, 1950. EPAV (LRC neturi)
 • 1950
 • LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE BIULETENIS
  Lietuvių draugijos Švedijoje hektografuotas leidinys, leistas 1946 – 1950 Stokholm. Leido Lietuvių draugijos Švedijoje centro valdyba. Redagavo redakcinė kolegija. Stokholm, Švedija. LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE BIULETENIS EPAV
 • LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŽINYNAS WUERZBURGE
  Würzburg ir Detmold lietuvių DP stovyklose 1945 VII 19 – 1946 II 09 rotatoriumi leistas informacinis laikraštis. Würzburg, Detmold, Vokietija. EPAV
 • LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS PRANCUZIJOJE BIULETENIS
  Prancūzijos lietuvių šalpos draugijos informacinis biuletenis, leistas 1949 – 1953. Spausdintas rotatoriumi. Paris, Prancūzija. EPAV
 • LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS BIULETENIS
  Skautų leidinys, leistas Augsburg 1946 – 1949. Leido LSS tarybos pirmija. Vokietijoje išleisti 35 rotatoriumi spausdinti numeriai. Nuo 36 Nr. perkeltas į JAV ir pavadintas ,,Pasaulio lietuvių skautų sąjungos biuleteniu”. Red. K. Palšauskas, A. Saulaitis. Augsburg, Vokietija, Waterbury, CT, JAV. EPAV

 

A — G …. I — L …. M — S …. T — Z

 
 
DP SPAUDINIAI žurnalų skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri pasidalino su mumis šių žurnalų puslapių vaizdais.