DP SPAUDINIAI PAGAL MIESTĄ

Ką turi epaveldas ir kas jau suskaitmeninta
A — G …. I — L …. M — S …. T — Z

Papildomi spaudiniai, kurie randasi Lemonte Lituanistikos Tyrimo Centre:
Paieška galima vykdyti čia. Ieškoti taško (period), kad pateiktų visus spaudinius (n=2560), ir paskui rezultatuose vartojant CTRL-F ieškoti Vokietija arba stovykla arba DP.
————————————————————————

AUSTRIJA – Innsbruck
SAMBŪRIS
Innsbruck DP stovyklos lietuvių studentų sambūrio ,,Lithuania” laikraštis, leistas 1946 V – 1947 V. Spaustas rotatoriumi. Ats. red. O. Stikliūtė. Innsbruk, Vokietija. EPAV

AUSTRIJA – Linz
AUSTRIJOS LIETUVIŲ TARYBOS INFORMACIJOS
Nereguliaraus dažnumo Austrijoje gyvenantiems lietuviams skirtas biuletenis, kurio tikslas ,,informuoti tautiečius apie Austrijos gyvenimą, tarptautinių organizacijų veiklą”. Pradėjo leisti 1947 X 11 Linz veikusi Austrijos lietuvių taryba. Red. dr. P. Neniškis, J. Karvelis, S. Glionertas, Č. Liutikas. Nuo 1951 II Nr. 9 pavadinimas buvo pakeistas į ,,Austrijos lietuvių bendruomenės informacijas”, o nuo 1951 Nr. 14 – į ,,Austrijos lietuvių informacinis biuletenis”. Nuo 1957 m. leidimas sustabdytas. EPAV

AUSTRIJA – Salzburg
MŪSŲ ŽINIOS
Salzburg – Glasenbach lietuvių DP stovyklos kultūrinio darbo draugijos hektografuotas laikraštis, leistas 1945 IX 08 – 1947 II 15. Red. kolegiją sudarė J. Akstinas, A. Čeičys, J. Daugėla, Č. Grincevičius, A. Markelis, M. Šaltenis. Salzburg, Austrija. EPAV

AUSTRIJA – Salzburg
TĖVYNĖN
Neperiodinis kultūros, meno ir literatūros žurnalas, leistas 1946 II – 1947 II Salzburg – Glassenbach lietuvių DP stovykloje. Spausdintas E. Müllerio spaustuvėje, be lietuviškų spaudos ženklų. Vyr. red. – V. Krėvė – Mickevičius, tikrasis red. V. Dambrava. Leido Salzburg jaunųjų rašytojų kolektyvas, finansuojamas E. Čičiurkos. Salzburg, Austrija. EPAV

AUSTRIJA – Tyrol
ALPIŲ-AIDAS
Tirolio lietuvių laikraštis. – Innsbruck : [Lietuvių sąjunga Tirolyje], 1947. EPAV (LRC neturi)

AUSTRIJA – Vienna
LIETUVIŲ SĄJUNGOS VIENOS SRITIES ŽINYNAS
Informacinis lietuvių DP Austrijoje biuletenis, leistas 1944 – 1945. Spausdinta rotatoriumi. Viena, Austrija LIETUVIŲ SĄJUNGOS VIENOS SRITIES ŽINYNAS. 1944 Nr. 1; 1945 Nr. 2.

BELGIJA – Brussels
GIMTOJI ŠALIS
Lietuvių DP laikraštis, pradėtas leisti 1947 X 24 Bruxelles. Spausdintas rotatoriumi. Leido ,,Sėjos” draugija, nuo 1950 m. – Lietuvių bendruomenės centro valdyba. Ats. red. J. Danauskas (iki 1948), V. Banevičius, tikrasis red. P. Gaida, J. Dėdinas, E. Cinzas. Sustojo 1952 XII 56. Nuo 1956 m. kun. J. Dėdinas tuo pat pavadinimu leido mėnesinį ,,Belgijos – Olandijos lietuviams kapeliono leidinį”, kuris ėjo iki 1960 m. Bruxelles, Belgija. EPAV

DANIJA – Copenhagen
LIETUVIŲ ŽINIOS
Copenhagen lietuvių DP stovyklos mėnesinis laikraštis, spausdintas rotatoriumi, leistas 1945 IX – 1946 VII. Leido lietuvių studentų atstovybė. Red. G. Seibutis. Copenhagen, Danija. EPAV

DANIJA – Dragsbaek
DRAGSBAEK LIETUVIŲ STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS
Lietuvių DP laikraštis, leistas 1945 – 1949. Leido Dragsbaek (Danija) lietuvių DP stovyklos komitetas. Red. redakcinė komisija. Spausdintas rašomąja mašinėle. Dragsbaek, Danija. DRAGSBAEK LIETUVIŲ STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS. 1946 Nr. 13, 21, 23 -24. (Epaveldas neturi)

DANIJA – Nymindegab
NYMINDEGAB LIETUVIŲ STOVYKLOS INFORMACINIS BIULETENIS
Nymindegab lietuvių stovyklos informacinis biuletenis / redaguoja: redakcinė komisija. – 1946-1948. https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003125509 (LRC neturi)

DIDŽIOJI BRITANIJA – London
APŽVALGA-DEGESIS
Review / atsk. red. J. & A. Degesis. – London : Saint Casimir’s Lithuanian, 1945. EPAV, (LRC Neturi)

DIDŽIOJI BRITANIJA – London
LSDP ORGANIZACINIO KOMITETO DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE BIULETENIS
Lietuvių socialdemokratų partijos organizacinio komiteto biuletenis, leistas 1952 – 1956 m. Spausdintas rotatoriumi. London, Anglija. LSDP ORGANIZACINIO KOMITETO DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE BIULETENIS. 1952 – 1956. (Epaveldas neturi)

DIDŽIOJI BRITANIJA – London
SANTARVĖ
Rezistencinis visuomeninių ir kultūrinių reikalų žurnalas, išeinantis 4 kartus per metus. 1951 V – 1952 VII spausdintas rotatoriumi Nottingham, Anglijoje. 1953 – 1958 perkeltas į spaustuvę London. Red. F. Neveravičius. Bendradarbiavo A. J. Greimas, B. Raila, H. Žiemelis, S. Žymantas. Leido Lietuvių rezistencinės santarvės informacinis biuras. London, Anglija. SANTARVĖ EPAV

ITALIJA – Monza
LIEPSNOS
Monza lietuvių DP stovyklos neperiodinis laikraštis, leistas 1947 m. Redagavo red. komisija. Spausdintas rotatoriumi. Monza, Italija. LIEPSNOS. 1947.

ITALIJA – Reggio Emilia
AIDAS
Reggio Emilia literatūros mėgėjų būrelio laikraštėlis, leistas 1946 IX – 1947 I. Red. komisija St. Mikelionis, A. Naujokas, B. Burčikas. Reggio Emilia, Italija. AIDAS. 1946 Nr. 3 – 4; 1947 Nr. 1.

ITALIJA – Rome
LIETUVIŲ BALSAS
Italijos lietuvių mėnesinis žurnalas, leistas 1945 IX 08 – 1947 VI. Leido draugija ,,Lithuania”, vėliau – Lietuvių centrinis komitetas. Ats. red. M. Venslauskas, tikr. red. V. Lozoraitienė, L. Tulaba, T. L. Andriekus, J. Gaurilius, J. Kėkštas. Roma, Italija. . LIETUVIŲ BALSAS. 1945; 1946 Nr. 5 – 8, 10 – 15; 1947.

ITALIJA – Turin
PROŠVAISTĖ (PROSVAISTE)
Italijos lietuvių studentų mėnesinis litografuotas laikraštis, leistas 1945 – 1947 Pizoje, Torine. Redagavo redakcinė kolegija. Piza, Torino, Italija. PROŠVAISTĖ. 1946 Nr. 1; 1947 Nr. 4 – 5.

KANADA – Rodney
SKAUTAS
Lietuvių skautų ir skaučių mėnesinis laikraštis, pradėtas leisti 1949 m. leidžia ,,Rūtos” leidykla. Red. redakcinė komisija, ats. red. V. Šarūnas. Rodney, Kanada. SKAUTAS. 1949.

PRANCŪZIJA – Lyon
MESSAGER BALTE
Baltijos Šalių politikos, kultūros informacinis laikraštis, leistas 1946 – 1947 prancūzų kalba. Lyon, Prancūzijoje. MESSAGER BALTE. 1946 Nr. 7. 11; 1947 Nr. 15; Lyon, Prancūzija.

PRANCŪZIJA – Lyon
TAUTOS SARGYBA
Lietuvos gelbėjimo komiteto išeivijoje rotatorinis laikraštis, leistas 1946 – 1949. Antraštįje rašoma, kad leidėjas Lietuvių radikalų demokratų sambūrio prezidiumas. Leidėjas J. Gabrys – Paršaitis. Lyon, Nancy, Prancūzija, Monts – de -Corsier sur Vevey, Šveicarija. EPAV

PRANCŪZIJA – Paris
BDPS BIULETENIS
BENDROJO DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDŽIO (BDPS) UŽSIENIO DELEGATŪROS BIULETENIS. Rotatoriumi spausdintas nereguliariai ėjęs leidinys sąjūdžio nariams politiškai orientuoti ir informuoti. Leistas 1948 m. lietuvių kalba. Red. B. Raila. Paris, Prancūzija. EPAV

PRANCŪZIJA – Paris
BULLETIN LITUANIEN
Informacijų ir dokumentų rinkinys, leistas nuo 1951 IV Lietuvos pasiuntinybėje prancūzų kalba. Red. S. Bačkis. Paris, Prancūzija. BULLETIN LITUANIEN. 1951, 1955, 1958.

PRANCŪZIJA – Paris
DARBO RANKOS
Prancūzijos lietuvių darbo sąjungos leidinys, leistas 1949 – 1952. Spausdintas hektografu. Red. J. Navakienė, J. Misiulis. Paris, Prancūzija.EPAV

PRANCŪZIJA – Paris
LIETUVIŲ DARBUOTOJŲ IR TARNAUTOJŲ SKYRIUS PRANCUZIJOJE
Paryžius : Lietuvių sekcija, 1950. EPAV (LRC neturi)

PRANCŪZIJA – Paris
LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS PRANCUZIJOJE BIULETENIS
Prancūzijos lietuvių šalpos draugijos informacinis biuletenis, leistas 1949 – 1953. Spausdintas rotatoriumi. Paris, Prancūzija. EPAV

PRANCŪZIJA – Paris
QUESTIONS LITHUANIENNES DE DOCUMENTATION
Informacinis leidinys prancūzų kalba apie lietuvių politiką, leistas 1945 – 1950. QUESTIONS LITHUANIENNES DE DOCUMENTATION. Nr. 1 – 4, 6 – 23, 25 – 29, 33.

ŠVEDIJA – Stockholm
LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE BIULETENIS
Lietuvių draugijos Švedijoje hektografuotas leidinys, leistas 1946 – 1950 Stokholm. Leido Lietuvių draugijos Švedijoje centro valdyba. Redagavo redakcinė kolegija. Stokholm, Švedija. LIETUVIŲ DRAUGIJOS ŠVEDIJOJE BIULETENIS EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
LIETUVOS KELIU
Pirmasis Švedijoje pasirodęs leidinys lietuvių kalba – vienkartinis Stokholm lietuvių laikraštis, išleistas 1945 m. Vasario 16-osios proga. Stokholm, Švedija. EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
PRAGIEDRULIAI
Lietuvių išeivijos literatūros, meno ir politikos hektografuotas žurnalas, leistas 1946 X- 1949 VI. Leido Lietuvių draugija, redagavo redakcinė kolegija, vyr. red. J. Lingis. Stokholm, Švedija. EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
REVISTA BALTICA
Stokholm leistas trijų Baltijos Šalių tautinis žurnalas. Leido Baltic Humanitarian Association organizacija 1945 – 1949 anglų kalba. Vyr. red. A. Weger, lietuvių skyrių redagavo P. Kazlauskas, V. Žilinskas, K. Matusevičius, J. Lingis, M. Bojarinas, K. Jurgėla, O. Urbonas. Committee for a Free Estonia, Latvia and Lithuania atgaivino žurnalą ir tuo pačiu pavadinimu liedžia New York anglų, ispanų (Revista Baltica) ir prancūzų (La Revue Baltique) kalbomis. Red. J. Klesment, A. Berzins, A. Trimakas, V. Krojus. New York, JAV. REVISTA BALTICA. T. 1 – 20

ŠVEDIJA – Stockholm
ŠVEDIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS BIULETENIS
Informacinis hektografuotas leidinys, pradėtas leisti 1950 m. Leido Lietuvių bendruomenės valdyba. Stokholm, Švedija. EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
SVETUR
Stokholm lietuvių laikraštis, spausdintas rotatoriumi, leistas 1945 VIII 22 – 1946 VI 03. ėjo du kartus per mėnesį. Red. J. Savaitis, S. Vaišnoras, V. Žilinskas. Stokholm, Švedija. EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
ŠVIESA
Lietuvių akademinio jaunimo Vakarų Europoje laikraštis. Nuo 1946 m. Nr. 3 “laikraštis” pakeistas į “žurnalą”. Tiksli pradinė data nežinoma, turėjo būti 1946 m. rugpjūtis. Leistas 1946 – 1947 IV 30. Red. E. Varnauskas, V. Staneika, A. Meškis. Uppsala, Stockholm, Švedija. EPAV

ŠVEDIJA – Stockholm
THE BALTIC REVIEW
Stokholm leistas trijų Baltijos Šalių tautinis žurnalas. Leido Baltic Humanitarian Association organizacija 1945 – 1949 anglų kalba. Vyr. red. A. Weger, lietuvių skyrių redagavo P. Kazlauskas, V. Žilinskas, K. Matusevičius, J. Lingis, M. Bojarinas, K. Jurgėla, O. Urbonas. Committee for a Free Estonia, Latvia and Lithuania 1953 XII atgaivino žurnalą ir tuo pačiu pavadinimu liedžia New York anglų, ispanų (Revista Baltica) ir prancūzų (La Revue Baltique) kalbomis. Red. J. Klesment, A. Berzins, A. Trimakas, V. Krojus. THE BALTIC REVIEW. 1945 – 1949; Stokholm, Švedija. LCCN: 49012882; ISSN: 0005-4445; OCLC ocm01519069 Holdings: LC (DK511.B25 B32).

ŠVEDIJA – Uppsala
STUDENTŲ ŽODIS
Studentų ir akademikų neperiodinis leidinys. – Uppsala : Lietuviai studentai Švedijoje, 1946. – Toliau leidž.: Šviesa. EPAV (LRC turi “Šviesa”)

ŠVEICARIJA – Yverdon
LIETUVIŲ ŽIDINYS
Yverdon lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 m. Red. J. Gliauda. Leido ,,Židinio” Yverdon komitetas. Yverdon, Šveicarija. EPAV

VOKIETIJA – Ansbach
MOKSLEIVIŲ BALSAI
Ansbach lietuvių DP stovyklos progimnazijos moksleivių laikraštis, leistas 1946 VIII 1 – 1947. Red. J. Sadauskaitė. Ansbach, Vokietija. MOKSLEIVIŲ BALSAI. 1946 Nr. 3.

VOKIETIJA – Arnsberg
TREMTINIO DIENOS
Arnsberg svetimšalių stovyklos lietuvių dvisavaitinis sieninis laikraštis. Leistas 1946 II 16 – 1947. Red. V. Steponavičius. Arnsberg, Vokietija. TREMTINIO DIENOS. 1946 Nr. 1 – 2. (Epavldas neturi)

VOKIETIJA – Augsburg
BENDRAS DARBAS
Lietuvių tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis laikraštis, leistas 1948 IX – 1949 V Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. redakcinė komisija, ats. red. V. Gervickas (1948), A. Žiedas (1949). Augsburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Augsburg
DIENOS NAUJIENOS
Augsburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas nuo 1950 IV 08. Spausdintas rotatoriumi. Leidėjai nenurodomi. Augsburg, Vokietija. DIENOS NAUJIENOS. 1950 Nr. 1.

VOKIETIJA – Augsburg
DIENOS ŽINIOS
Augsburg lietuvių DP stovyklos informacinis laikraštėlis, leistas kasdien 1946 II 12 – 1949 VI 01. Pradėjo leisti ,,Žiburių” savaitraščio kolektyvas, redagavo J. Vitėnas ir V. Rocevičius. Išleidus 100 numerių buvo pakeistas ,,Žiburių” dienraščiu. 1946 XI 18 ,,Dienos Žinios atgaivintos, nes ,,Žiburiai” sustojo. Augsburg, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1946 Nr. 52, 79, 84 – 85, 112, 116 – 117, 120; 1947 Nr. 41, 45, 50, 55, 61, 72, 75, 77, 87, 89, 91 – 95, 97, 100, 102, 106, 118, 136, 140, 167, 180 – 189, 191 – 192, 223 – 224; 1949 Nr. 124.

VOKIETIJA – Augsburg
Į ATEITĮ
Dvisavaitinis ,,Žiburių” priedas jaunimui, leistas 1946 m. Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. A. Gražiūnas. Augsburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Augsburg
IM AUSLAND
Tarptautinis Augsburgo DP stovyklos informacinis laikraštis, leistas 1947 VII 01 – 1948 VI 19 vokiečių kalba. Leido Licencijuotos DP spaudos sąjunga. Pirmojo numerio, išleisto kaip priedas prie ,,DP Express”, ats. red. pasirašė J. Swede, vėliau, gavus atskirą leidimą – ,,leidėjas ir vyr red. A. Rudsis. Lietuvai atstovavo A. Laikūnas, vyr. red. pav. V. Bieliauskas. Buvo skiltis lietuvių kalba. Augsburg, Vokietija. IM AUSLAND. 1947 Nr. 2, 4 – 12; 1948 Nr. 2 – 3, 5 – 23.

VOKIETIJA – Augsburg
IM AUSLAND ABROAD
DP stovyklų informacinis laikraštis, leistas angliškai 1948 m. Red. pasirašinėjo E. Jaska. Augsburg, Vokietija. IM AUSLAND ABROAD. 1948 Nr. 1 – 2.

VOKIETIJA – Augsburg
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS BIULETENIS
Skautų leidinys, leistas Augsburg 1946 – 1949. Leido LSS tarybos pirmija. Vokietijoje išleisti 35 rotatoriumi spausdinti numeriai. Nuo 36 Nr. perkeltas į JAV ir pavadintas ,,Pasaulio lietuvių skautų sąjungos biuleteniu”. Red. K. Palšauskas, A. Saulaitis. Augsburg, Vokietija, Waterbury, CT, JAV. LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS BIULETENIS. 1946 – 1949; 1950 – 1951

VOKIETIJA – Augsburg
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS BIULETENIS
Skautų leidinys, leistas Augsburg 1946 – 1949. Leido LSS tarybos pirmija. Vokietijoje išleisti 35 rotatoriumi spausdinti numeriai. Nuo 36 Nr. perkeltas į JAV ir pavadintas ,,Pasaulio lietuvių skautų sąjungos biuleteniu”. Red. K. Palšauskas, A. Saulaitis. Augsburg, Vokietija, Waterbury, CT, JAV. EPAV

VOKIETIJA – Augsburg
LIETUVIŲ TREMTINIŲ AMATININKŲ DARBUOTOJŲ PROFSĄJUNGOS BIULETENIS
Lietuvių tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis laikraštis, leistas 1948 IX – 1949 V Augsburg lietuvių DP stovykloje. Red. redakcinė komisija, ats. red. V. Gervickas (1948), A. Žiedas (1949). Augsburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Augsburg
MOTERŲ ŽODIS
Augsburg lietuvių DP stovyklos laikraščio ,,Žiburiai” dvisavaitinis priedas moterims, leistas 1946 X 12 – XII 7. Red. P. Janutienė. Augsburg, Vokietija. MOTERŲ ŽODIS. 1946 Nr. 1 – 3.

VOKIETIJA – Augsburg
RADIO VALANDĖLĖ
Sieninis tarptautinių žinių biuletenis, leistas Augsburg lietuvių DP stovykloje 1945 VII 21 – 1946 II. Rašytas mašinėle. Bendradarbiavo J. Liubinskas, A. Stulpinas, A. Mikaila. Hochfeld – Augsburg, Vokietija. RADIO VALANDĖLĖ. 1945 Nr. 1, 4 – 5, 7 – 12, 14 – 18, 22 – 56, 58 – 60, 62.

VOKIETIJA – Augsburg
SKAITYMAI
Savaitinis ,,Žiburių” priedas mokykloms, skirtas grožinei kūrybai. Red. P. Orintaitė – Janutienė. Leistas 1945 XI 17 – 1946 VI 15. Augsburg, Vokietija. SKAITYMAI. 1945; 1946 Nr. 1 – 6, 8 – 24.

VOKIETIJA – Augsburg
SKAUTIJA
Lietuvos skautų sąjungos vadų ir vadžių laikraštis, leistas nuo 1947 VI. Red. A. Saulaitis. Spausdinta rotatoriumi. Augsburg, Vokietija. SKAUTIJA. 1947 Nr. 1 – 3.

VOKIETIJA – Augsburg
SPINDULIAI – AUGSBURGAS
Augsburg lietuvių DP stovyklos moksleivių ateitininkų neperiodinis laikraštis, leistas 1946 – 1948. Redagavo redakcinė kolegija, vėliau red. J. Kasiulaitis, J. V. Dėdinas. Augsburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Augsburg
VADOVĖ
LSS vadovių ir vyresniųjų skaučių laikraštis, leistas 1948. Išėjo 2 numeriai. Pirmąjį išleido Dainavos tunto vyr. skaučių būrelis, antrąjį – LSS skaučių seserijos vadija. Augsburg, Schweinfurt, Vokietija. VADOVĖ. 1948 Nr. 1-2.

VOKIETIJA – Augsburg
ŽIBURIAI
Augsburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 X 05 – 1949 IX 03. 1945 X 05 – 1946 VII 20. Leid. – vyr. red. J. Vitėnas ir J. Vaidelys, vėliau J. Vitėnas, nuo 1949 III 29 K. Mickevičius. Iki 1948 m. pradžios leistas kas savaitę, 1948 VIII 24 – 1949 VI 25 tris kartus per savaitę, vėliau dar rečiau. Leido savarankiškus priedus ,,Skaitymai”, ,,Moterų žodis”, ,,Į ateitį”. Bendradarbiavo A. Gražiūnas, L. Žitkevičius, V. Rocevičius, A. Saulaitis, V. Gerulaitis, J. Būtėnas, A. Šapoka, S. Yla, A. Pauliukonis, V. Vilimas, J. Grinius, S. Kolupaila ir kt. Augsburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Bad Wörishofen
KELIAS Į TĖVYNĘ
Bad Wörishofen lietuvių DP stovyklos sieninis laikraštis, leistas 1945 XII 01 – 1946 VI 20. Red. V. Mariūnas (iki 1946 II 16), K. Bielkevičius, L. Kerulis. Bad Wörishofen, Vokietija. KELIAS Į TĖVYNĘ. 1945 XII 01 – 1946 VI 20.

VOKIETIJA – Bamberg
NAUJIENOS
Bamberg lietuvių informacinis biuletenis, leistas 1945 VIII 26- 1946 IV 12. Leid. – red. J. P. Palukaitis. Bamberg, Vokietija. NAUJIENOS. 1946 Nr. 116, 146, 162.

VOKIETIJA – Bamberg
RADIO BANGOMIS
Dienos žinių biuletenis, leistas Bamberg lietuvių DP stovykloje 1946. Leidėjas-redaktorius P. Ališauskas-Alšėnas. Bamberg, Vokietija. RADIO BANGOMIS. 1946 Nr. 119.

VOKIETIJA – Berlin
LIETUVIAI
Reiche gyvenusių lietuvių laikraštis, leistas 1943 – 1944 Kaune, o nuo 1944 rudens – Berlin. Red. – leid. B. Daunoras. Bendradarbiavo K. Barauskas, S. Butkus. Kaunas, Lietuva; Berlin, Vokietija. LIETUVIAI. 1943 Nr. 2-3; 1944 Nr. 1 – 14, 45 – 46; 1945 Nr. 1 – 18, 24.

VOKIETIJA – Blomberg
MŪSŲ ŠACHMATAI
Iliustruotas leidinys šachmatų mėgėjams, leistas 1947 – 1948 m. Red. – leid. K. Škėma. Sustojus laikraščiui, K. Škėma ,,Lietuvių Žodyje” 1948 VIII 28 Švedų šachmatų skyrių. Blomberg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Buxtelhude
TĖVYNĖS ILGESYS
Kultūrininkų ratelio laikraštis, leistas 1945 – 1946. Redagavo A. Arūnas, K. Vaidutis. Buxtelhude, Vokietija. TĖVYNĖS ILGESYS. 1946 Nr. 4.

VOKIETIJA – Celle
DIENOS ŽINIOS
Celle leistas lietuvių DP stovyklos informacinis laikraštis, iš pradžių sieninis, o nuo 1946 m. spausdintas rotatoriumi. Leido Lietuvių komitetas. Red. K. Radvila. Celle, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1946 Nr. 6.

VOKIETIJA – Chieming
BALANDIŠKASIS KARWENDILIS
1946 IV 01 Chieming išleistas vienkartinis humoristinis leidinys. Spausdinta mašinėle, iliustruota originaliais piešiniais. Redaktorius nenurodomas. Chieming, Vokietija. BALANDIŠKASIS ,,KARWENDILIS”. 1946 IV 01.

VOKIETIJA – Chieming
BENAMIO DALIA
Lietuvių DP stovyklos laikraštėlis 1945 – 1947 leistas Mittenwald, Chieming, Traunstein lietuvių kolonijose. Red. J. Palubeckas. Spausdinta rašomąja mašinėle. Mittenwald, Chieming, Traunstein, Vokietija. BENAMIO DALIA. 1945 – 1947

VOKIETIJA – Detmold
DP JUBILIEJINĖ KULTUVĖ
Detmold lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro vienkartinis leidinys. Redaktorius nenurodomas. Detmold, Vokietija. DP JUBILIEJINĖ KULTUVĖ. 1947. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Detmold
GAL PASKUTINĖ EUROPOJE KULTUVĖ
Detmold Lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro laikraštis, išleistas 1947 m. ir 1948 m. Leid. – red. J. Petrėnas. Detmold, Vokietija. GAL PASKUTINĖ EUROPOJE KULTUVĖ. 1948 IV 01.

VOKIETIJA – Detmold
IŠVIETINTOJI KULTUVĖ
1946 IV 01 Detmold lietuvių DP stovykloje išleistas satyrinis laikraštis. Detmold, Vokietija. IŠVIETINTOJI KULTUVĖ. 1946 IV 01.

VOKIETIJA – Detmold
LIETUVIŲ ŽODIS
Detmold lietuvių DP stovyklos savaitinis laikraštis, leistas 1946 X 12 – 1949 V 07. Nuo 1949 III 01 – Lietuvių tremtinių bendruomenės britų zonoje organas. Red. J. Kardelis, P. Naujokaitis, B. Aušrotas. Bendradarbiavo K. Jankūnas, V. Bakūnas, K. Škėma. Detmold, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Detmold
NAUJAUSIOS ŽINIOS
Detmold lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 – 1946 m. Leid. J. Paplėnas. Redagavo red. kolegija. Detmold, Vokietija. NAUJAUSIOS ŽINIOS. 1946 Nr. 23, 47 – 48, 57, 105.

VOKIETIJA – Detmold
SAULUTĖ
Detmold lietuvių DP stovyklos vaikų laikraštis, leistas 1946 I 15 – 1948 VI 15. Red. ir leidėjas A. Giedraitis. Išėjo 30 numerių. Detmold, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Detmold
SKAUTYBĖ
Dvisavaitinis Lietuvių skautų sąjungos vadovybės laikraštis, leistas 1946 X – 1948 m. Red. R. Giedraitis, A. Krausas. Detmold, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Detmold
TĖVYNĖS ŠEŠĖLYJE
Mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 1946 VI – 1947 VI Detmold lietuvių DP stovykloje. Red. R. Spalis (R.Giedraitis). Detmold, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Detmold
TREMTINIO ŽODIS
Lietuvių išeivijos laikraštis, leistas 1946 IV 06 – IX 28 Detmold. Red. redakcinė komisija. Vienas redakcijos narių buvo B. Aušrotas. Detmold, Vokietija. TREMTINIO ŽODIS. 1946 Nr. 2 – 3, 5 – 8, 14, 20, 22 – 24.

VOKIETIJA – Dieburg
BERICHT
Lietuvių katalikų lygos leidinys, rotatoriumi leistas Vokietijoje. Vyr. red. S. Eminenz. Religinių klausimų kardinolas J. Rings. Bendradarbiavo kun. A. Bernatonis – aukščiausias Lietuvių Vokietijoje sielovados vadas. Dieburg, Vokietija. BERICHT. 1951 – 1954, 1956, 1958 – 1959.

VOKIETIJA – Dieburg
DIENOS ŽINIOS
Dieburg, Münster – Muna lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 m. Red. D. Čibas. Uždarytas stovyklą likvidavus. Dieburg, Münster – Muna, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1946 Nr. 8, 79.

VOKIETIJA – Dillingen
AKĖČIOS
Humoristinis lietuvių išeivių DP stovyklos Dillingen laikraštėlis, išleistas 1948 m. Išleido D. Penikas. Dillingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Dillingen
MŪSŲ KELIAS
Dillingen lietuvių DP stovyklos informacinis savaitraštis, leistas 1945 IX 01 – 1949 XII 15. Iki 1945 m. pabaigos ėjo kas dvi savaites, nuo 1946 m. kas savaitę. Leido Lietuvių sąjungos Dillingen skyriaus valdyba. Iš pradžių redagavo red. kolegija, nuo 1946 XI 28 vyr. red. D. Penikas, nuo 1949 IV 30 red. A. Laikūnas, A. Musteikis. 1949 VII sujungus ,,Mūsų kelią” su ,,Mintimi” pradėtas leisti ,,Lietuvis”. Dillingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Dörwerden
AUŠROS BELAUKIANT
Lietuvių DP stovyklos literatūrinis informacinis laikraštis, leistas 1945 X – 1946 VIII 20, Dörwerden, Seedorf stovyklose. Leido spaudos darbuotojų kolektyvas, red. A. Pocius. Dörwerden, Seedorf, Vokietija. LRC: 1946 Nr. 7 – 10. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Dörwerden
BUDĖK
Dörverden – Seedorf lietuvių DP stovykloje 1946 I – VIII 06 leistas ,,atskiras priedas ,,Aušros” tunto skautams”. Leido ,,Aušros” tunto spaudos skyrius, redagavo A. Pocius. Döverden – Seedorf, Vokietija. BUDĖK. 1946 Nr. 6.

VOKIETIJA – Dörwerden
KIRVARPA
Dörwerden lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro laikraštis, leistas 1945 m. Nuo 6 Nr. ėjo Seedorf. Red. V. Dumčius. Dörwerden, Seedorf, Vokietija. KIRVARPA. 1945 Nr. 1 – 6; 1946 Nr. 1 – 3.

VOKIETIJA – Dörwerden
LIETUVIS-DUERVERDEN
Vokietijoje gyvenančių lietuvių DP stovyklos laikraštis. Išeidavo kas dvi savaites. Leidėjas ir vyr. red. K. Kemežys, red. S. Narkeliūnaitė. Leistas Hassendorf, Kr. Rotenburg 1945 VIII 16 – IX 1, Dürverden, Kr. Verden Aller, 1945 IX 15 – XII 1. Išėjo 10 numerių. Hassendorf, Dürverden, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Eichstätt
AD-LUMEN
Eichstätt kunigų seminarijos lietuvių neperiodinis leidinys, išleistas Vokietijoje 1946 m. Spausdintas rotatoriumi. Eichstatt, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Eichstätt
DIENOS ŽINIOS
Eichstatt – Rebdorf lietuvių DP stovyklos leidinys, leistas 1945 VIII 01 – 1947 XII 30. Iš pradžių spausdintas mašinėle, vėliau – rotatoriumi. 1946 red. J. Laurinaitis. Eichstatt – Rebdorf, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1945 – 1947.

VOKIETIJA – Eichstätt
GERO VĖJO
,,Nemuno” tunto skautų švietimo skyriaus laikraštis, leistas 1946 XII 17 – 1948. Redagavo red. kolegija. Spaustas rotatoriumi. Eichstätt, Vokietija. GERO VĖJO. 1947 Nr. 3 – 4, 7- 8

VOKIETIJA – Eichstätt
MOKSLEIVIŲ ŽINGSNIAI
Eichstätt lietuvių gimnazijos moksleivių kultūrinio būrelio laikraštis, leistas 1945 m. Eichstätt, Vokietija. MOKSLEIVIŲ ŽINGSNIAI. 1945 Nr. 3.

VOKIETIJA – Eichstätt
MŪSŲ ŽYGIAI
Eichstätt moksleivių ateitininkų Maironio kuopos laikraštis, leistas 1947 II 16 – 1948 VIII 01. Red. P. Činkus, A. Sabaliauskas. Eichstätt, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Fishen
SUMUŠTINIS
,,Vienintelis necenzūruojamas akademinės bei demokratinės minties Akademikų skautų vakarinės nerimties oficiozas. Redaguoja SU – RE – FI”. Spausdintas rotatoriumi. Leistas 1947 m. Fishen, Vokietijoje ir 1957 – 1958 m. Australijoje. Fishen, Vokietija. Caberfae, Australija. SUMUŠTINIS. 1946 – 1947; 1957 – 1958.

VOKIETIJA – Flensburg
BALANDIS
Vienkartinis humoro leidinys, išleistas 1946 m. Flensburg. Raidynas be lietuviškų ženklų. Redaktorius nenurodomas. Flensburg, Vokietija. BALANDIS. 1946 IV 01.

VOKIETIJA – Flensburg
LIETUVIŲ INFORMACIJA
Flensburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 X 12 – 1948 IV 03. Red. P. Būtėnas, J. Senkus, A. Vaitkus. Leidėjai: Sąjungos Flensburg skyrius, Raudonojo kryžiaus Flensburg skyriaus Valdybos ir Lietuvių Bendrabutis. Spausdinta rotatoriumi. Flensburg, Vokietija. LIETUVIŲ INFORMACIJA. 1946 Nr. 71, 73-75, 121 – 167; 1947; 1948 Nr. 1 – 28.

VOKIETIJA – Flensburg
ŠARŪNO KELIAS
,,Šarūno” tunto neperiodinis rotatoriumi spausdintas leidinys, leistas 1946 VIII 03 – 1947 XII 20. Red. S. Butkus, K. Vaitkevičius. Išleisti 3 numeriai. Tolk, Flensburg, Vokietija. ŠARŪNO KELIAS. 1947 Nr. 3

VOKIETIJA – Flensburg
TIKROVĖ
Vienkartinis laikraštis, išėjęs 1946 VIII 31. Socialistinės pakraipos laikraštis, nukreiptas prieš lietuviškų organizacijų veiklą. Redagavo red. kolektyvas. Flensburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Flensburg
ŽINGSNIAI
Kultūros žurnalas, leistas 1946 III 25 – 1948 X. Red. P. Būtėnas, red. nariai B. Dirmauskas, V. Siskinas. Išleistas 15 numerių. Pirmieji 8 Nr. spausdinti rotatoriumi. Seedorf, Stade, Flensburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Frankfurt
MŪSŲ PASAULIS
Lietuvių išeivių katalikiškos minties mėnraštis, leistas 1950 V – 1951 IV. Spausdintas rotatoriumi. Red. – leid. M. Zablockas. Butzbach, Frankfurt, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Freiburg
LIETUVOS GIRIOS
Lietuvos miškininkų tremtinių ir medžio pramonės darbuotojų profesinės sąjungos neperiodinis leidinys. Redaktorius A. Škėrys. Išleistas vienas rotatoriumi spaustas numeris. Freiburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Fulda
KALĖDŲ SVEČIAS
Lietuvių DP stovyklos vienkartinis laikraštis išleistas 1946 XII 23. Spausdintas rotatoriumi. Redaktorius nenurodomas. Fulda, Vokietija. KALĖDŲ SVEČIAS. 1946 XII 23.

VOKIETIJA – Fulda
KULTUVĖ
Fulda lietuvių DP stovykloje 1946 m. leistas humoristinis rankraštinis laikraštis. Fulda, Vokietija. KULTUVĖ. 1946 Nr. 8

VOKIETIJA – Fulda
MŪSŲ VILTIS
Fulda lietuvių DP laikraštis, leistas 1945 XII 24 – 1946 IX 28 kas savaitę. Iš pradžių leido R. Klumbys, J. Gobis, B. Burba, M. Zablockas, red. R. Klumbys. Nuo 1946 VI red. – leid. A. Vilainis – Šidlauskas. Fulda, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Fulda
PASAULIS SPAUDOJE
Fulda lietuvių DP stovyklos hektografuotas laikraštis, leistas 1947 IV 16 – VII 13. Leido ,,Mūsų viltis”. Red. A. Vilainis – Šidlauskas. Fulda, Vokietija. PASAULIS SPAUDOJE. 1947 Nr. 1 – 6, 8 – 9.

VOKIETIJA – Fulda
ŠIANDIEN
Lietuvių DP stovyklos dieraštis, 1945 m. Svelvike (Norvegijoje) ėjusio laikraštėlio tęsinys, leistas 1946 I 28 – 1948 I rotatoriumi. 1947 VII iš Fulda perkeltas į Kassel, kur leido ,,Giedra”. Redagavo red. komisija, tikrasis red. A. Vilainis – Šidlauskas. Fulda, Kassel, Vokietija. ŠIANDIEN. 1947 Nr. 219 – 220, 222, 224, 232, 246.

VOKIETIJA – Fulda
TĖVIŠKĖS AIDAS
Fulda lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 I 21 – 1947 XII. Spausdintas rotatoriumi. Tai yra A. Vilainio – Šidlausko Norvegijoje leisto laikraštėlio tęsinys. Iš pradžių ėjo du kartus per mėnesį, vėliau nereguliariai. Išėjo 27 numeriai. Fulda, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Gisen ir Allmendfeld
MŪSŲ AIDAS
Gissen ir Allmendfeld lietuvių DP stovyklos dvisavaitinis hektografuotas laikraštis, leistas 1945 – 1946 m. Red. J. Brundza, Č. Spirauskas. Almendfeld, Vokietija. MŪSŲ AIDAS. 1946 Nr. 6, 181, 258 – 259.

VOKIETIJA – Glasenbach
DIENOS ŽINIOS
Glasenbach rotatoriumi spausdintas lietuvių DP stovyklos leidinys, leistas 1945 XI 19 – 1947 IX 30. Ats. red. M. Šaltenis, nuo 1947 IV – J. Prakapas. Glasenbach, Austrija. DIENOS ŽINIOS. 1945 – 1947.

VOKIETIJA – Glasenbach
DP MŪZA
Glasenbach’o spaudos darbuotojų kolektyvas – 1947 – 1947-Bal.26 https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003128809 (LRC neturi)

VOKIETIJA – Greven
A TO Z
MŪSŲ ŽINIOS Greven lietuvių savaitraštis, išleistas 1946 VIII 23 vietoje laikraščio ,,A – Z” Red. V. Kalakauskas. Išėjo tik vienas numeris, vėliau pavadinimas pakeistas į ,,Mūsų žodis”. Greven, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Greven
INFORMACIJOS
Rotatoriumi spausdintas lietuvių DP stovyklos informacijų biuletenis, Söst stovykloje pradėtas leisti 1946 m. pavadinimu ,,Tremtinio balsas”. Nuo 1948 IX 22 leidžiamas pavadinimu ,,Informacijos”. Red. K. Slivinskas. Greven, Vokietija. INFORMACIJOS. 1948 Nr. 51- 76.

VOKIETIJA – Greven
LIETUVIAI GREVENE
Greven apylinkės lietuvių DP stovyklos rankraštinis laikraštis, leistas 1945 X – 1946 V 24. Red. V. Kulakauskas. Greven, Vokietija. LIETUVIAI GREVENE. 1945 Nr. 10 – 12; 1946.

VOKIETIJA – Greven
MŪSŲ ŽINIOS
Greven lietuvių savaitraštis, išleistas 1946 VIII 23 vietoje laikraščio ,,A – Z” Red. V. Kalakauskas. Išėjo tik vienas numeris, vėliau pavadinimas pakeistas į ,,Mūsų žodis”. Greven, Vokietija. MŪSŲ ŽINIOS. 1946 Nr. 1.

VOKIETIJA – Greven
MŪSŲ ŽODIS
Savaitinis Greven lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 IX 01 – IX 26 vietoj laikraščio ,,Mūsų žinios”. Vyr. red. S. Laucius. Leido LTB Greveno apylinkės komitetas. Išleisti 4 numeriai. Greven, Vokietija. MŪSŲ ŽODIS. 1946 Nr. 2 – 5.

VOKIETIJA – Greven
NAUJASIS ŽMOGUS
Religinės krypties laikraštis, leistas 1948 VIII – 1949 Greven lietuvių DP stovykloje. Leido Šv. sosto delegatūros atstovybė britų zonoje. Red. J. Lunys (E. Petrelevičius). Greven, Vokietija. NAUJASIS ŽMOGUS. 1948 Nr. 1, 1 – 2; 1949

VOKIETIJA – Gross-Hesepe
SPINDULIAI
Gross-Hesepe lietuvių DP stovyklos rotatoriumi leistas laikraštis. Ėjo 1946 m. Red. A. Laučius ir A. Vaznonis. Išėjo 12 numerių. Gros – Hesepe, Vokietija. SPINDULIAI. 1946 Nr. 12; 1947 Nr. 1-5 yra knygoje „Ateitininkų laikraščiai“.

VOKIETIJA – Gunzenhausen
IŠEIVIŲ ŽINIOS
Gunzenhausen lietuvių DP stovyklos sieninis laikraštis, leistas 1945 VII 27 – 1947 m. Skelbė tarptautinių įvykių apžvalgas, stovyklos kroniką. Nuo 1946 m. ėjo pavadinimu ,,Radijo Žinios”. Gunzenhausen, Vokietija. IŠEIVIŲ ŽINIOS. 1945.

VOKIETIJA – Haffkrug
BALTIJA
Literatūros almanachas / redaktorius Juozas Kruminas. – Haffkrug : Baltija, 1945. – Toliau leidž.: Gintaras. EPAV

VOKIETIJA – Haffkrug
GINTARAS
Haffkrug lietuvių DP stovyklos spaudos darbuotojų sambūrio ,,Baltija” neperiodinis literatūrinis žurnalas, leistas 1945 – 1948. Pirmieji 8 Nr. spausdinti rotatoriumi. Red. J. Kruminas. Haffakrug, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Haffkrug
KELYJE TĖVYNĖN
Haffkrug lietuvių DP stovyklos rotatorinis laikraštis, leistas 1945 VI 10 – 1946 VIII. 1946 II 18 perkeltas į Itzehoe stovyklą. Red. – leid. J. Cicėnas. Haffkrug, Vokietija. KELYJE TĖVYNĖN. 1945 Nr. 8, 11, 17; 1946 Nr. 1, 7, 12, 17-26.

VOKIETIJA – Hamburg
HAMBURGO LIETUVIŲ INFORMACINIS LAPELIS
Hamburge leistas lietuvių informacinis biuletenis. Hamburg, Vokietija. HAMBURGO LIETUVIŲ INFORMACINIS LAPELIS. 1964, 1971.

VOKIETIJA – Hamburg
JAUNYSTĖS AIDAS
Lietuvių DP stovyklos anglų zonoje hektografuotas neperiodinis moksleivių ateitininkų laikraštis, leistas 1947 – 1948. Leido Hamburg rajono moksleivių ateitininkų valdyba. Pinneberg, Vokietija. JAUNYSTĖS AIDAS. 1948 Nr. 4 – 6.

VOKIETIJA – Hamburg
MŪSŲ AKTUALIJOS
,,Dienos žinių biuletenis, liedžiamas ir skiriamas 157 Cadre Coy DPL grupėje dirbantiems lietuviams”. Leistas 1945. Red. j. ltn. M. Maksvytis. Leidėjas S. Jagminas. Hamburg, Vokietija. MŪSŲ AKTUALIJOS. 1945 Nr. 7.

VOKIETIJA – Hamburg
SCIENTIAE ET ARTIBUS
Mėnesinis Pabaltijo universiteto studentų mokslo ir meno laikraštis, leistas 1946 V 25 – VII. Tuo pačiu pavadinimu tomis pačiomis datomis buvo liedžiami trys atskiri leidiniai estų, lietuvių ir latvių kalbomis. Spausdinta rotatoriumi. Red. kolegija: J. Brauers, A. Ojama, I. Vaičiulėnaitė. bendradarbiavo M. Biržiška, V. Stanka, P. Augustinavičius, K. Ostrauskas. Hamburg, Vokietija. SCIENTIAE ET ARTIBUS. 1946 Nr. 2.

VOKIETIJA – Hanau
ATEITIES SPINDULIAI
Hanau DP moksleivių ateitininkų sąjungos leidinys, leistas 1947 – 1948 m. Red. A. Baužinskaitė. Spausdinta rotatoriumi. Hanau, Vokietija. ATEITIES SPINDULIAI. 1947 Nr. 1 – 2. 1948 Nr. 1 yra knygoje „Ateitininkų laikraščiai“.

VOKIETIJA – Hanau
AUKURAS
Hanau lietuvių DP stovyklos moksleivių laikraštis, leistas 1948 – 1949. Leido moksleiviai kudirkiečiai. Red. V. Kavolis. Spausdinta rotatoriumi. Hanau, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Hanau
BALANDŽIO PIRMOSIOS OŽYS
1946 IV 01 Hanau lietuvių DP stovykloje išleistas vienkartinis mašinėle spausdintas humoro leidinys. Red. A. Baronas. Hanau, Vokietija. BALANDŽIO PIRMOSIOS OŽYS. 1946 V 01.

VOKIETIJA – Hanau
DARBAS IR AMATAI
Lietuvių DP amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos rotatoriumi spausdintas žurnalas, leistas 1947 m. Hanau lietuvių stovykloje. Redagavo red. kolegija. Išėjo 1 numeris. Nuo 1948 IX vietoje jo Augsburg stovykloje padėtas leisti ,,Bendras darbas”. Hanau, Vokietija. DARBAS IR AMATAI. 1947.

VOKIETIJA – Hanau
HANAU LIETUVIAI
Hanau lietuvių DP stovyklos sieninis rankraštinis laikraštis, pradėtas leisti 1945 VI 16. Leistas iki 1947 IX 08 iš pradžių kas savaitę, vėliau rečiau. Red. A. Gustaitis (Nr. 1 – 9), A. A. Merkelis (Nr. 10 – 20), V. Urbonas (nuo 20 Nr. iki pabaigos). Hanau, Vokietija. HANAU LIETUVIAI. 1945 Nr. 1 – 24; 1946 Nr. 1 – 6, 8 – 14, 16 – 25, 27 – 31; 1947 Nr. 2 – 10

VOKIETIJA – Hanau
HANAU LTB INFORMACIJOS BIULETENIS
Hanau lietuvių tremtinių bendruomenės komiteto informacinis leidinys, leistas 1946 III 01 – 1949. Nuo 1945 VII 03 iki 1946 III 1 vadintas ,,Radio žinios”. Įsteigė ir iš pradžių redagavo A. Merkelis ir K. Bridžius, vėliau A. Tarulis, K. Bridžius (1946 V 01 – 1947), J. Pušneraitis (nuo 1948). Hanau, Vokietija. HANAU LTB INFORMACIJOS BIULETENIS. 1946 III – V; 1948 Nr. 797, 890 – 915, 917 – 931, 933.

VOKIETIJA – Hanau
LIETUVIŲ ŽINIOS
Hanau lietuvių DP stovyklos rotatoriumi spausdintas laikraštis, leistas 1945 VIII 18 (ir IX 22) – XI 24. Dėl nežinomų priežasčių pradėtas leisti du kartus, todėl atsirado du pirmieji numeriai. Red. A. Merkelis. Laikraštis nustotas leisti redaktoriuui išvykus į Fulda stovyklą ir ten pradėjus leisti ,,Mūsų Viltį”. Hanau, Vokietija. LIETUVIŲ ŽINIOS. 1945 Nr. 1 – 8. https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1BC10000526123

VOKIETIJA – Hanau
RADIJO ŽINIOS
Hanau lietuvių tremtinių bendruomenės komiteto informacinis biuletenis, pradėtas leisti 1945 VII 03. ėjo šešis kartus per savaitę, spaustas rotatoriumi. 1946 III 01 pavadinimas pakeistas į ,,Informacijos biuletenis”. red. A. Merkelis, K. Bridžius, A. Tarulis. Hanau, Vokietija. RADIJO ŽINIOS. 1945 XII 15.

VOKIETIJA – Hanau
SPINDULIAI – TADARAUSKAS
Hanau : Hanau moksleivių ateitininkų kuopa, 1947. – Toliau leidž.: Ateities spinduliai. EPAV, (LRC neturi?)

VOKIETIJA – Hanau
VARPAS
Dvisavaitinis lietuvių laikraštis, leistas Dieburg, Hanau lietuvių DP stovyklose 1946 III 01 – 1949 m. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos periodinis leidinys, spausdintas rotatoriumi. Red. A. Valuckas ir V. Civinskas, H. Blazas (1947), B. Bieliukas ir B. Dundulis (nuo 1948). 1948 m. vietoje ,,Varpo” pradėtas leisti ,,Varpo biuletenis”. Dieburg, Hanau, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Hannover
AISTIJA
LLV (Lietuvių latvių valdyba) informacinis biuletenis, leistas 1949 m. Vokietijoje. Spaustas rotatoriumi. Red. E. Skujenieks. Geesthacht – Hanover, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Hannover
JAUNASIS SOCIALDEMOKRATAS
Hektografuotas laikraštis, leistas 1947 IX- 1948 XII. Leido lietuvių socialdemokratinis jaunimas, redaktorius nenurodomas. Hannover, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Hanover
INFORMATIONSBLATT DES LITAUISCHEN ZENTRALKOMITEES IN DEUTSCHLAND
Lietuvių centro komitetų informacinis biuletenis vokiečių kalba, leistas nuo 1951 m. Hanover, Vokietija. INFORMATIONSBLATT DES LITAUISCHEN ZENTRALKOMITEES IN DEUTCHLAND. 1951 – 1953.

VOKIETIJA – Hanover
PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS
Nuo 1951 m. Hanover, Weinheim leistas lietuvių išeivių informacinis biuletenis. Red. L. Žemaitytė – Mayer. Nuo 1986 m. pavadinta ,,Vokietijos LB Valdybos informacijos”. Weinheim, Vokietija. PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS. 1951 – 1984; 1985

VOKIETIJA – Heidelberg
STUDENTŲ DIENOS
Neperiodinis studentų žurnalas, leistas Studentų ateitininkų sąjungos 1946 VII – 1949. Ėjo Heidelberg, München. Spausdintas rotatoriumi. 1946 m. red. S. Selėnas, 1948 – S. Nenorta, J. Rimeikis. Heidelberg, München, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Ingolstadt
NAUJOS ŽINIOS
Ingolstadt lietuvių DP stovyklos dienraštis, leistas nuo 1945 m. Red. B. Vosylius. Spausdintas rašomąja mašinėle. Leido Lietuvių bendruomenės komitetas. Ingolstadt, Vokietija. NAUJOS ŽINIOS. 1946 Nr. 142.

VOKIETIJA – Isar Horn
30-METŲ
L. S. S. III tautinės stovyklos laikraštis, leistas nuo 1948 VIII 03. Redagavo red. komisija. Faktiškas redaktorius B. Kviklys. Išleista 10 numerių. Isar Horn, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Itzehoe
AKIRATYJE
Itzehoe išeivių stovyklos leidinys, leistas 1946 09 05 – 1947 07 24. Itzehoe, Vokietija. AKIRATYJE. 1946 Nr. 1-2.

VOKIETIJA – Itzehoe
TIESOS BALSAS
Lietuvių evangelikų laikraštis, leistas Itzehoe (Vokietija). Leido kun. Mertynas Preikšaitis. Itzehoe, Vokietija. TIESOS BALSAS. 1947 Nr. 1 – 2, 4 – 6.

VOKIETIJA – Kassel
DIENOS ŽINIOS
Kassel lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas LTB komiteto 1946 m. Spausdintas rotatoriumi. Tikrasis red. J. Grybinas. Kassel, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1946 Nr. 19, 42 – 48, 51 – 52, 55 – 57; 1948 Nr. 1, 5, 8.

VOKIETIJA – Kassel
GIEDROS BIULETENIS
Tremtiniams Vakarų Vokietijoje skirtas katalikiškos pakraipos leidinys, leistas 1948 I 02 – 1949 IV 11. Leid. A. Giedraitis. Red. J. Gobis. Spausdintas rotatoriumi. Kassel, Vokietija. GIEDROS BIULETENIS. 1948 Nr. 61, 65 , 67, 70, 73, 76.

VOKIETIJA – Kassel
LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS (LTB) KASSELIO APYLINKĖS ŽINIOS
Kassel : Lietuvių tremtinių bendruomenė. EPAV

VOKIETIJA – Kassel
NAUJIENŲ UŽRAŠAI
Kassel – Mattenberg lietuvių DP stovyklos rotatorinis laikraštis, leistas 1947 I – 1948 III. Red. L. Balvočius. Mattenberg, Vokietija. NAUJIENŲ UŽRAŠAI. 1947 Nr. 229; 1948 Nr. 67, 70.

VOKIETIJA – Kassel
SPORTO KELIAS
Kassel – Mattenberg lietuvių DP stovyklos rotatorinis leidinys. Leido sporto klubas ,,Lituanica”. Ėjo 1947 – 1949 V 23. Vyr. red. K. Miškinis. Kassel – Mattenberg, Vokietija SPORTO KELIAS. 1948 Nr. 1 – 8, 12 – 19.

VOKIETIJA – Kassel
ŽVILGSNIAI
Wisbaden ir Kassel-Mattenberg lietuvių DP stovyklų rotatoriumi spausdintas literatūrinis žurnalas, leistas 1947 – 1948. Red. J. Mekas, V. Adamkevičius, A. Landsbergis, A. Mekas. Kassel, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Kempten
ALGUVOS BARAS
Neperiodinis literatūrinis leidinys, pradėtas leisti 1945 V 20 Kempten stovykloje. Red. C. Surdokas, A. Šešplaukis, V. Volertas. Kempten, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Kempten
ALGUVOS BARO DIENOS NAUJIENOS
Lietuvių DP stovyklos leidinys, pradėtas leisti 1945 V 21 Kempten stovykloje iš pradžių kaip ,,Alguvos baro“ dieninis priedas, vėliau virto savarankišku stovyklos laikraščiu su vietos žinių skyriumi. Pirmieji numeriai spausdinti mašinėle, nuo 1945 XII 31 rotatoriumi. Red. C. Surdokas, J. Mikeliūnas, nuo 1949 IV 01 – A. Radžius. Kempten, Vokietija. ALGUVOS BARO DIENOS NAUJIENOS. 1945 – 1948; 1949 Nr. 24 – 72, 78, 87, 113, 126.

VOKIETIJA – Kempten
BALTIJOS BANGA
Lietuvos skautų sąjungos jubiliejiniams metams paminėti vienkartinis leidinys. 1948 m. išleido Kempten jūrų skautų ,,Baltijos” laivo stovykla. Red. B. Juodelis. Kempten, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Kempten
DIENOS NAUJIENOS
Kempten lietuvių DP stovyklos informacinis biuletenis, leistas 1945 – 1949 m. Spausdinta rotatoriumi. Kempten, Vokietija. DIENOS NAUJIENOS. 1947.

VOKIETIJA – Kempten
DYPUKAS
Kempten lietuvių DP stovyklos vienkartinis satyros ir humoro leidinėlis, išleistas 1946 VIII 10. Red. A. Sirutis. Bendradarbiavo A. Valentinas, Č. Spirauskas, M. Paškevičius, O. Dokalskaitė. Spausdinta rotatoriumi. Kempten, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Kempten
GELEŽINIO VILKO BALSAS
Neperiodinis leidinys / LSS “Tėviškės” skautų tunto “Geležinio vilko” draugovė ; redaguoja sk. vyt. skiltn. Br. Juodelis. – Kempten : “Geležinio vilko” skautų draugovė, 1947. EPAV (LRC neturi)

VOKIETIJA – Kempten
Į AUKŠTUMAS
Kempten lietuvių DP stovyklos ateitininkų studijų dienų, vykusių 1947 m. liepos 10 – 20 d., laikraštis. Išleisti 2 numeriai. Red. redakcinė kolegija. Kempten, Vokietija. Į AUKŠTUMAS. 1947.

VOKIETIJA – Kempten
INFORMACINIS BIULETENIS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ SĄJUNGA
Kempten : Lietuvių inžinierių sąjunga užsienyje, 1949. – Priešantr.: Pasaulinė lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, 1949, Nr. 4 (birž. 10). – Leidėjas: Pasaulinė lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga, 1949, Nr. 4 (birž. 10). – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)

VOKIETIJA – Kempten
NEATPLĖŠTAS SIUNTINĖLIS
Humoristinis laikraštėlis rotatoriumi išleistas 1946 m. Kempten lietuvių DP stovykloje. Red. pasirašo A. Kankalas, iš tiesų red. A. Sirutis ir C. Surdokas. Kempten, Vokietija. NEATPLĖŠTAS SIUNTINĖLIS. 1946.

VOKIETIJA – Kempten
ŠIMTADIENIO ŠYPSENOS
Humoristinis studentų laikraštis, leistas Alguvoje, Kemptene. Redaktorius nenurodomas. Kempten, Vokietija. ŠIMTADIENIO ŠYPSENOS. 1945 X 13.

VOKIETIJA – Kiel-Friedrichsort
PO SVETIMU DANGUM
Kiel-Friedrichsort lietuvių DP stovykloje 1945 XI – 1946 m. rotatoriumi leistas skautų laikraštis. Iš pradžių leido Margirio draugovė, vėliau perėmė ,,Lelijos ratelis”. Red. K. Bėkšta. Kiel – Friedrichsert, Vokietija. PO SVETIMU DANGUM. 1946 Nr. 3.

VOKIETIJA – Kircheim-Teck
VOX TEMPORIS
Leidinys, leistas 1947 m. Leido Kunigų sąjunga. Red. kun. V. Pikturna. Spausdino pamokslų medžiagą ir siekė pagelbėti kunigams pastoraciniame darbe. Išleisti 3 numeriai, spausdinti rotatoriumi. München, Kirchheim – Teck, Vokietija. VOX TEMPORIS. 1947.

VOKIETIJA – Kirchheim-Teck
AUKA
Kunigams skirtas biuletenis, leistas 1947 – 1949. Leido Šv. Sosto Delegatūra. Kirchheim – Tech, Vokietija. AUKA. 1947 – 1949. EPAV

VOKIETIJA – Landshut
IZARO BANGOS
Neperijodinis kultūros žurnalas / red. Ant. Naujokaitis-Kiliukas. – [Landshut : s.n.], 1946-1947. – Paantr.: iliustruotas meno žurnalas. – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)

VOKIETIJA – Lohengrinstrasse
VIENYBĖS BALSAS
Mišrioje Lohengrinstrasse DP stovykloje anglų, vokiečių, lietuvių, latvių, estų kalbomis leistas mašinėle rašytas dienraštis. Leistas 1945 VII 20 – XI 20. Redakciją sudarė 8 asmenys, iš kurių 3 buvo lietuviai. Vyr. red. J. Pauperas, red. B. Vyliaudas. München, Vokietija. VIENYBĖS BALSAS. 1945 Nr. 50 – 79.

VOKIETIJA – Lübeck
AKIRAČIAI
Neperiodinis meno ir literatūros leidinys, rotatoriumi leistas Liubeko gimnazijos mokinių meno mėgėjų ratelio. Pradėtas leisti 1946 m. rugsėjo mėn. Liubeck, Vokietija. AKIRAČIAI. 1946 Nr, 1-2; 1947 Nr. 3.

VOKIETIJA – Lübeck
LAISVĖN
Lübeck lietuvių DP stovykloje rotatoriumi spausdintas laikraštis, leistas 1946 IV 20 – 1947 III. Red. J. Valakas. Lübeck, Vokietija. LAISVĖN. 1946 Nr. 1 – 2.

VOKIETIJA – Lübeck
LAISVĖS VARPAS
Lübeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 XI 23 – 1946 IV. Vyr. red. F. Kirša, red. B. Dundulis. Leido Lietuvių Lübeck komitetas. Lübeck, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Lübeck
SANDORA
Lübeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, pradėtas leisti 1948 VII vietoje ,,Evangelikų kelio”. Leido Lietuvių krikščionių studentų sąjunga. Red. kun. F. Šlenteris, A. Klemas (1949). Lübeck, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Lübeck
VADEIVA
Lietuvos skautų anglų zonoje vadeivijos laikraštis, pradėtas leisti 1946 vasario 16 d. Lubeck, Vokietija. VADEIVA. 1946 Nr. 1.

VOKIETIJA – Lübeck
YLA
Liubeko lietuvių gimnazijos mokinių laikraštis, leistas rotatoriumi 1946 m. Lubeck, Vokietija. YLA. 1946 Nr. 2.

VOKIETIJA – Lübeck
ŽINIŲ BIULETENIS
Lübeck lietuvių DP stovykloje leistas laikraštis, Ėjęs 1945 XI – 1947. Red. R. Vadopalas, H. Markšaitis. Lübeck, Vokietija. ŽINIŲ BIULETENIS. 1947 Nr. 9.

VOKIETIJA – Ludwigsburg
LIETUVIŲ ŽODIS
Lietuvybės palaikymo darbuotojų ratelio laikraštis, leidžiamas nuo 1970 m. Red. K. Šimanauskas. Ludwigsburg, Vokietija. LIETUVIŲ ŽODIS. 1971 Nr. 1 -2 , 6,

VOKIETIJA – Markt Grafing
NEMUNO BANGA
Lietuvių kultūros žurnalas, leistas Markt Grafing lietuvių DP stovykloje 1946 m. Red. J. Dobrovolskis. Markt Grafing, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Meerbeck
BEZMĖNAS
Jumoristinis vienkartinis laikraštis, išleistas 1946 m. Meerbeck. Redaktoriumi pasirašo R. Krumplys. Meerbeck, Vokietija. BEZMĖNAS. 1946.

VOKIETIJA – Meerbeck
MEERBECK BULLETIN
Tarptautinis informacinis DP stovyklų biuletenis anglų, lietuvių, lenkų ir latvių kalbomis, su skyriumi lietuvių kalba. UNRRA oficialus leidinys. Leistas 1945 XI – 1946 VIII 24. Red. A. Rukšėnas, lietuvių skyriui žinias rengė V. Pušauskas. Meerbeck, Vokietija. MEERBECK BULLETIN. 1946 Nr. 3, 8, 40.

VOKIETIJA – Meerbeck
PIŪKLAS
Meerbeck lietuvių DP stovyklos rašomąja mašinėle spausdintas humoristinis laikraštis. Red. J. Narbutas. Meerbeck, Vokietija. PIŪKLAS. Nr. 5.

VOKIETIJA – Meerbeck
RYTOJUS
Savaitinis rotatoriumi spausdintas lietuvių DP laikraštis, Ėjęs 1946 XI 08 – XI 22. Red. – leid. S. Bujokas. Meerbeck, Vokietija. RYTOJUS. 1946 Nr. 1 – 2.

VOKIETIJA – Meerbeck
ŠYPSNIAI
Satyros ir humoro laikraštis, leistas 1946 m. Leido Lietuvių DP stovyklos komitetas. Spausdintas rotatoriumi. Meerbeck, Vokietija. ŠYPSNIAI. 1946 Nr. 1, 3.

VOKIETIJA – Meerbeck
VILTIS
Meerbeck lietuvių DP stovyklos laikraštis, liedžiamas 4 kartus per savaitę 1945 IX – 1947. liedžia LTB (Lietuvių tremtinių bendruomenės) Meerbeck apylinkės komitetas. Red. S. Bujokas, P. Indreika. Meerbeck, Vokietija. VILTIS. 1945 Nr. 9; 1946 Nr. 4 – 7, 9 – 29, 31 – 150, 152, 168, 171 – 172, 186; 1947 Nr. 2 – 3, 6, 8, 27, 104.

VOKIETIJA – Meerbeck
VINGIŲ KELIAS
Meerbeck stovyklos vienkartinis leidinys, išėjęs 1946 m. Leido Meerbeck lietuvių literatūros būrelio nariai. Red. K. Vilkonis. Meerbeck, Vokietija. VINGIŲ KELIAS. 1946.

VOKIETIJA – Memmingen
ABN INFORMACIJOS
Informacinis lietuvių DP biuletenis. 1950 XII – 1951 XII leido ABN Lietuvių centrinė delegatūra. Spausdintas rotatoriumi. Leidimo reikalais rūpinosi J. Gytis (S. Vykintas – Povilavičius). Memmingen, Vokietija. ABN INFORMACIJOS. 1951 Nr. 1.

VOKIETIJA – Memmingen
KNYGŲ LENTYNA
Lietuvių bibliografinės tarybos biuletenis, pradėtas leisti Memmingen (Vokietija) 1948 m. Pirmas Nr. rankraštinis, vėliau – spausdintas rašomąja mašinėle. 1949 V Lietuvių bibliografinė taryba persikėlė į Danville (JAV). 1951 – 1955 m. leidybą finansavo VLIK`as, Kultūros Fondas, 1956 – 1957; 1958 – 1963 leido V. Saulius, 1964 Nr. 1 išleido V. Vijeikis, vėliau – JAV LB Kultūros Fondas. Biuletenį įsteigė, rūpinosi Lietuvių bibliografinės tarnybos vadovas bibliografas A. Ružancovas. Bendradarbiavo V. Biržiška, Z, Ivinskis, B. Kviklys, V. Maciūnas ir kt. 1966 m. A. Ružancovui mirus, leidimas sustojo. Memmingen, Vokietija. Westville, Danville, Chicago, IL, JAV. EPAV.

VOKIETIJA – Memmingen
L.A.S. INFORMACIJOS
Lietuvos atgimimo sąjūdžio mėnesinis informacijų ir ryšio biuletenis, leistas 1952 – 1953. Leido L.A.S. vyr. valdyba, platinamas tik L.A.S. nariams. Memmingen, Vokietija. L.A.S. INFORMACIJOS. 1953 Nr. 1 – 6.

VOKIETIJA – Memmingen
LAISVOJI LIETUVA
S. Vykinto 1946 VIII 01 Įsteigtas rotatorinis laikraštis, leistas iki 1950 V 07. 1950 V 18 – 1952 VIII 19 leidinys spausdintas Toronto. Red. S. Jakubickas, J. Nevardauskas, A. Docius. 1953 m. ,,Laisvoji Lietuva” pradėta leisti Chicago, kur iki 1956 III redagavo V. Staneika, vėliau J. Masionis, J. Kalinas. Nuo 1981 IX 17 red. M. Šimkus, nuo 1993 J. Žemaitis. Nustojo eiti 1996 IX 19. Memmingen, Vokietija, Toronto, ONT, Kanada, Chicago, IL, JAV. LAISVOJI LIETUVA. 1947 Nr. 10, 12 – 13, 15, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 29, 32 – 33; 1948 Nr. 5, 20 – 21; 1949 Nr. 1, 12 – 16, 22 – 29; 1950 Nr. 1 – 12, 1951 Nr. 1 – 24; 1952 Nr. 1 – 22;

VOKIETIJA – Memmingen
LIETUVIS MEMMINGEN
Memmingen lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1949 VII 23 – 1950 VI 23, sujungus Dilligen ,,Mūsų kelią” ir Memmingen ,,Mintį”. Iš pradžių ėjo du kartus per savaitę, 1950 m. – kas savaitę. ,,Lietuvis” – bene paskutinis lietuvių DP laikraštis Vakarų Vokietijoje, nors vėliau pasirodė kitų lietuviškų laikraščių. Leid. – red. A. Laikūnas, V. Meškauskas, J. Palukaitis. Memmingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Memmingen
MINTIS – MEMMINGEN
Memmingen lietuvių DP stovyklos dvisavaitinis literatūros, meno ir mokslo žurnalas, leistas 1946 VIII 15 – X. Ats. red. ir leid. J. Vasaitis, vyr. red. S. Vykintas. 1946 m. XII 18 buvo paskelbta, kad žurnalas nebeišeis. Memmingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Memmingen
TARPUŠVENTIS
Memmingen lietuvių DP stovykloje išleistas ,,Aukščiausios humoro tarybos vienkartinis CK organas, ,,Minties” humoro priedas”. Spausdinta rotatoriumi. Skirtas Naujiesiems 1948 metams. Memmingen, Vokietija. TARPUŠVENTIS. 1947.

VOKIETIJA – Memmingen
TREMTIS
Lietuvių tremtinių laikraštis Vakarų Europoje. Leistas 1950 VII – 1955 III. Iki 1951 m. kas savaitę, 1952 – 1953 – kas mėnesį, nuo 1954 m. – kas ketvirtį. Iki 1952 m. leistas laikraščio formato, vėliau tapo žurnalu. Įsteigė ir red. S. Miglinas. Memmingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Memmingen
VYTIS
Memmingen – Schwäbisch Gmünd lietuvių DP stovyklų Akademinio skautų sąjūdžio tremtyje korpuso ir sąjungos ,,Vytis” biuletenis, leistas 1948 IX 25 – 1951. Iki 1949 m. pabaigos buvo neviešas. 1951 m. perkeltas į Chicago virto biuleteniu ,,Ad meliorem!”. Red. B. Kviklys. EPAV

VOKIETIJA – Memmingn
SAVAITĖS ŽINIOS
Memmingen lietuvių DP stovyklos hektografuotas laikraštis, leistas 1952 I 05 – 1953 XII. Leido lietuvių ABN centrinė delegatūra. Red. J. Gytis (S. Vykintas – Povilavičius). Memmingen, Vokietija. SAVAITĖS ŽINIOS. 1952 – 1953.

VOKIETIJA – miestas?
AMERIKOS-LIETUVIŲ-IŠEIVIŲ-INFORMACIJOS-BIŪRO-EUROPINĖS-SEKCIJOS-BIULETENIS
Amerikos lietuvių išeivių informacijos centro Europinės sekcija, 1945. EPAV, (LRC neturi)

VOKIETIJA – miestas?
ATEITININKO VADAS
Ateitininkų sąjungos centro valdybos leidinys, leistas 1946 – 1947 m. Redaktorius ir leidimo vieta nenurodoma. Spausdintas rotatoriumi. Vokietija. ATEITININKO VADAS. 1946; 1947.

VOKIETIJA – miestas?
BALANDŽIO BALSAS
1948 m. lietuvių DP stovykloje Vokietijoje išleistas humoristinis laikraštėlis. Leidimo duomenys nenurodomi. Vokietija. BALANDŽIO BALSAS. 1948 IV.

VOKIETIJA – miestas?
DIENOS NAUJIENOS
RADIJO PRANEŠIMAI. Rankraštinės ir spausdintos mašinėle radijo informacijos. Leidimo duomenys nenurodomi. Vokietija. DIENOS NAUJIENOS. RADIJO PRANEŠIMAI. 1945 XI 25 – 1946 XI 19.

VOKIETIJA – miestas?
GAIRĖS IR ŽINGSNIAI
Vokietijoje 1946 IX 20 – 1947 I 18 rotatoriumi leistas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos politinės informacijos laikraštis. Redaktoriai nenurodomi. Vokietija. GAIRĖS IR ŽINGSNIAI. 1946 IX 20.

VOKIETIJA – miestas?
IŠLEISTUVIŲ PIPIRAI
Humoristinis moksleivių laikraštis, leistas 1946 m. Vokietijos DP stovykloje. redaktorius nenurodomas. Vokietija. IŠLEISTUVIŲ PIPIRAI. 1946 III 2.

VOKIETIJA – miestas?
IŠTREMTAS KUNTAPLIS
Satyros ir humoro laikraštis, išleistas 1948 m. Spausdintas rotatoriumi. Redaktorius nenurodomas. Vokietija. IŠTREMTAS KUNTAPLIS. 1948.

VOKIETIJA – miestas?
LAPINAS
Rankraštinis ,,Lapinų” skilties stovyklos laikraštėlis, išleistas 1947 VI 30. Vokietija. LAPINAS. 1947 VI 30;

VOKIETIJA – miestas?
LIETUVIŲ TREMTINIŲ BEENDRUOMENĖS (LTB) VYRIAUSIOJO KOMITETO INFO
Lietuvių tremtinių bendruomenės vyriausiojo komiteto informacijos, leistos įvairiose lietuvių DP stovyklose 1946 – 1949 m. Spausdintas rotatoriumi, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – miestas?
TĖVYNĖS AIDAI
Rotatorinis DP stovyklos laikraštėlis, kurio leidimo vieta ir kiti duomenys nėra nurodyti. Leistas prancūzų zonoje. Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – miestas?
TREMTINIŲ ROMUVA
Lietuvių vienybės sąjūdžio leidinys, sumanytas kaip Lietuvoje leistos ,,Naujosios Romuvos” tęsinys. Išleistas tik vienas numeris. Spaustas rotatoriumi. Laikraštyje bendradarbiavo G. Valančius, J. Grinius, J. Povilaitis, A. Stanys. Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Mittenwald
RADIO ŽINYNAS
Mittenwald lietuvių DP sieninis biuletenis, leistas 1945 X 02 – 1946 II 09, spausdintas rotatoriumi. Leid. – red. J. Jašinskas. Mittenwald, Vokietija. RADIO ŽINYNAS. 1945 – 1946.

VOKIETIJA – Munich
AIDAI DIENOS INFORMACIJA (PAUPERAS-MUENCHEN)
Lietuvių DP stovyklos radijo žinių ir vietos kronikos laikraštėlis, leistas 1945 XI 15 – 1947 I 28 München, Vokietijoje. Iki 1946 m. rudens leido Spaudos darbuotojų kolektyvas. Red. J. Pauperas ir B. Vyliaudas. Nuo 1946 IX 11 red. B. Vyliaudas. Spausdintas rotatoriumi. Sustojo stovyklos administracijai uždraudus. München, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Munich
LIETUVOS ANTINACINĖS RESISTENCIJOS BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ (LRbPK) SĄJUNGOS ARCHYVAS
Lietuvos antinacinės rezistencijos buvusių politinių kalinių sąjungos informacinias biuletenis, Ėjęs 1948 m. München – Bonn, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Munich
MISIONIERIAUS LAIŠKAI
1947 IV 21 – 1949 XII 15 leistas katalikiškas laikraštėlis. Ėjo įvairiose Vokietijos vietose: iki 1949 II 15 – München, iki 1949 IX 15 – Pullach , o nuo 1949 X 15 Mons, Belgijoje. Pakutinis numeris Išėjo Büren, Vokietijoje. Red. J. Bružinskas. München, Pullach (Vokietija); Mons, Belgija. EPAV

VOKIETIJA – Munich
NAUJASIS GYVENIMAS
Religinės kultūros laikraštis, leistas 1945 XII 01 – 1948 VI 15. Leido Lietuvių katalikų kunigų sąjunga du kartus per mėnesį. Red. kun. J. Bagdanavičius. Dėl popieriaus trūkumo 1946 XI – 1947 VII nėjo. München, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Nürtingen
APŽVALGA-SODAITIS
Lietuvių informacinis kultūrinis leidinys, leistas 1945 XI 10 – 1946 XI 19. Spausdinta rotatoriumi. 1946 m. leido priedą ,,Sporto apžvalga”.Red. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Nürtingen
DIEVO PAUKŠTELIS
Lietuvių DP neperiodinis humoro žurnalas, pradėtas leisti Nürtingen stovykloje1946 IV 01. Nuo 1948 m. leistas prie ,,Minties” laikraščio Memmingen stovykloje. Red. P. Andriušaitis, J. Sodaitis, A. Valentinas. 1955 m. atgaivintas Brooklyn, JAV. Red. P. Andriušis, A. Gustaitis, A. Valentinas, L. Žitkevičius. Nürtingen, Memmingen, Vokietija. Brooklyn, NY, JAV. EPAV

VOKIETIJA – Nürtingen
LIETUVIS
Geislingen, Nürtingen lietuvių DP stovyklų rotatorinis laikraštis – radijo ir vidaus žinių biuletenis. Leistas 1945 VIII – XII. Red. – leid. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Geislingen, Nürtingen, Vokietija. LIETUVIS. 1945 Nr. 51 – 55.

VOKIETIJA – Nürtingen
MŪSŲ INFORMACIJA
,,Radijo ir vidaus žinių biuletenis”, spaustas rotatoriumi, leistas 1946 I – 1948. Leid. – red. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Nürtingen
SEKMINIŲ VAINIKAS
Nürtingen apskrities lietuvių tremtinių pavasario šventės vienkartinis leidinys. Red. J. Sodaitis. Nürtingen, Vokietija. SEKMINIŲ VAINIKAS. 1947.

VOKIETIJA – Nürtingen
SPORTO APŽVALGA
Nürtingen lietuvių DP stovykloje 1946 IX 21 išleistas laikraščio ,,Apžvalga” savarankiškas priedas, vėliau šiam priedui kas savaitę buvo skiriama po du laikraščio puslapius. Red. A. Valentinas. Nürtingen, Vokietija. SPORTO APŽVALGA. 1946 Nr. 1.

VOKIETIJA – Oldenburg
GODOS
,,Mūsų dienų” informacinio biuletenio leidinys, išleistas Oldenburg lietuvių DP stovykloje. Red. – leid. Ilmonis. Spausdinta rotatoriumi. Oldenburg, Vokietija. GODOS. 1946 III 30.

VOKIETIJA – Oldenburg
KLUMPĖ
Oldenburg lietuvių DP stovykloje 1946 m. išleistas vienkartinis balandžio pirmosios laikraštis. Leid. – red. J. Petrėnas ir K. Jūra (Jūraitis). Oldenburg, Vokietija. KLUMPĖ. 1946 IV 01.

VOKIETIJA – Oldenburg
MŪSŲ DIENOS
Oldenburg Unterm Berg lietuvių DP stovykloje 1945 – 1947 m. leistas laikraštis. Leido Unterm Berg LTB komitetas. Red. A. Ilmonis. Oldenburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Oldenburg
OLDENBURGO SKAUTŲ AIDAS
Unterm Berg Oldenberg lietuvių išeivių stovyklos skautų laikraštis, leistas 1945-1946 m. Keliskart keitė pavadinimą ir gamybos techniką: ,,Skautų aidas”, “Oldenburgo skautų aidas”, “Skautas”. Red. K. Bagdonas ir Z. Malakauskas. Tekstas be lietuviško raidyno. Vokietija. OLDENBURGO SKAUTŲ AIDAS. 1946 (1 vnt.)

VOKIETIJA – Oldenburg
SKAUTAS
Lietuvių DP stovyklos Oldenburg tunto skautų laikraštėlis. Pirmasis skautų periodinis leidinys Vakarų Vokietijoje. Pradėtas leisti 1945 IX. Red. K. Bagdonas, Z. Malakauskas. SKAUTAS. 1945 XII 20; Oldenburg, Vokietija.

VOKIETIJA – Oldernburg
BUITIS
Oldenburg lietuvių DP stovyklos hektografuotas informacinis savaitraštis. Leistas 1946 I 12 – 1947. Redaktorius-leidėjas A. Ilmonis. Oldenburg, Vokietija. BUITIS. 1946 Nr. 1, 3, 9.

VOKIETIJA – Pfullingen
ELTOS BIULETENIS
Informacinis biuletenis, skirtas Lietuvos ir užsienio politikos, ekonomikos klausimams. 1946 – 1991; Pfullingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Pfullingen
MAŽASIS ŽIDINYS
Pfullingen lietuvių tautinės pakraipos leidinys, leistas hektografu 1946 I – 1948 I 25. Iš pradžių ėjo du kartus per mėnesį, vėliau virto mėnesiniu biuleteniu, o paskui ėjo dar rečiau. Pfullingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Pfullingen
MŪSŲ PRANEŠIMAI
Pfullingen lietuvių DP laikraštis, leistas 1946 II 16 – 1948 VII 1. Leido Lietuvių tautinis sąjūdis. Spausdintas rotatoriumi. Red. B. Gaidžiūnas. Vėliau leidinys leistas Brooklyn, ALTS informacinio komiteto prezidiumo. Pfullingen, Vokietija. Brooklyn, NY, JAV. MŪSŲ PRANEŠIMAI. 1946 Nr. 2, 6 – 7, 9 – 12; 1947; 1948 Nr. 1 – 5; Pfullingen, Vokietija. 1952 Nr. 1 – 4; 1953 Nr. 4 – 6; 1954 Nr. 7; Brooklyn, JAV.

VOKIETIJA – Pfullingen
VILTIS
Mokslo, kultūros ir politikos žurnalas, leistas 1949 m. Pfullingen lietuvių DP stovykloje. Red. B. Gaidžiūnas. Red. kolegija: J. Čiuberkis, A. Gureckas, A. Laikūnas, B. Nemickas, S. Santvaras, S. Stankus. Leido lietuvių tautinis sąjūdis. Išėjo tik vienas numeris. Pfullingen, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Ravenburg
LIETUVIŲ TREMTINIŲ BĖDOS
Lietuvių DP stovyklų Ravensburg apylinkės spaudos ir informacijos skyriaus biuletenis, leistas 1946 – 1947. Ravensburg, Vokietija. LIETUVIŲ TREMTINIŲ BĖDOS. 1946 – 1947. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Ravensburg
MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAI
Ravensburg Lietuvių sąjungos ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus biuletenis, pradėtas leisti 1945 IX 08. Vyr. red. B. Brazdžionis. Revensburg, Vokietija. MŪSŲ KRYŽIAUS KELIAI. 1945.

VOKIETIJA – Ravensburg
NAUJAUSIOS ŽINIOS
Ravensburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1947 II 25 – 1948 X 30. Red. P. Viščinas. Ravensburg, Vokietija. NAUJAUSIOS ŽINIOS. 1947 Nr. 1 – 26, 95, 103 – 104, 108, 119, 122, 137, 143 – 144, 177, 188; 1948 Nr. 99, 114.

VOKIETIJA – Rebdorf
MES STOVYKLAUJAM
Rebdorf DP stovyklos lietuvių ateitininkų laikraštis, leistas rotatoriumi 1946 m. Tiražas 100 egzempliorių. Rebdorf, Vokietija. MES STOVYKLAUJAM. 1946 Nr. 4 – 7. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Rebdorf
REBDORFO ŽODIS
Rebdorf lietuvių DP stovyklos ,,Neperiodinis laisvę žodį mylinčių žmonių” laikraštis, leistas 1948 m. Spausdintas rotatoriumi. Redagavo red. kolegija. Rebdorf, Vokietija. REBDORFO ŽODIS. 1948 Nr. 1.

VOKIETIJA – Regensburg
LIETUVIŲ BALSAS
Regensburg lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1945 X 4 – 1946 I 1. Spausdintas rotatoriumi. Red. kolegija: H. Blazas, V. Rygertas, A. Viliiušis. Regensburg, Vokietija. LIETUVIŲ BALSAS. 1945 Nr. 14, 18, 21.

VOKIETIJA – Regensburg
LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS INFORMACINIS BIULETENIS
Regensburg apygardos Lietuvių DP stovyklų informacinis leidinys, leistas 1946 m. Sheinfeld, Vokietija. LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENĖS INFORMACINIS BIULETENIS. 1946 Nr. 1. (Epavldas neturi)

VOKIETIJA – Regensburg
ŽINIOS
Regensburg lietuvių informacinis laikraštis, ėjęs kiekvieną dienė 1946 I 22 – 1949. Red. J. Slavėnas. Spausdintas rotatoriumi. Sheinfeld, Regensburg, Vokietija. ŽINIOS. 1946 Nr. 25, 64; 137, 139 – 140, 142, 144; 1947 Nr. 5, 24, 30, 36, 38, 40 – 41, 61, 75 – 76, 91.

VOKIETIJA – Riesenburg
UŽ TĖVYNĘ
Lietuvių kariams Vokietijos kariuomenėje 1944 X 11 – 1945 I 07 leistas laikraštis. Red. kun. ltn. K. Mironas. Išėjo 11 numerių. Riesenburg, Vokietija. UŽ TĖVYNĘ. 1944 Nr. 2, 4 – 5, 7 – 10; 1945 Nr. 1.

VOKIETIJA – Rötenberg
AKTUALIOSIOS INFORMACIJOS
Savaitraštis, rotatorinis leidinys, leistas 1945 VI 08 – 1949 I 26 Rötenberg ir kt. stovyklose. Red. S. Narkeliūnaitė, L. Pilipavičius. Išėjo 947 numeriai. Rötenberg, Hassendorf, Döwerden, Seedorf, Stades, Diepholz, Vokietija. AKTUALIOSIOS INFORMACIJOS. 1946 Nr. 7, 9 – 218; 1947 Nr. 1 – 73, 76 – 147, 149 – 163, 165 – 234, 238, 240 – 254, 256 – 269, 271 – 298; 1948 Nr. 1 – 8, 10 – 11, 13 – 48, 50 – 119, 121 – 198, 200 – 205, 208 – 277, 280, 282 – 292; 1949 Nr. 1 – 5, 19 – 20.

VOKIETIJA – Scheinfeld
ATEITIES-KELIU
Scheinfeld lietuvių DP stovyklos ateitininkų laikraštis, leistas 1946 – 1947 m. Red. J. Navickas. Scheinfeld, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Scheinfeld
TĖVIŠKĖ
Scheinfeld lietuvių DP stovyklos Dr. J. Basanavičiaus skautų vyčių leidinys, išleistas 1947 III. Redagavo red. komisija. Scheinfeld, Vokietija. TĖVIŠKĖ. 1947 Nr. 1.

VOKIETIJA – Schwäbisch Gmünd
DP AITVARAS
Lietuvių DP stovyklos satyros ir humoro laikraštis, leistas 1946 XII 31 – 1948 m. Red.- leid. J. Sodaitis ir A. Valentinas. Nürtingen, Schwäbisch Gmünd, Vokietija. DP AITVARAS. 1948 Nr. 1 – 2. (Epaveldas neturi).

VOKIETIJA – Schwäbisch Gmünd
JAUNIMO RATELIS
Evangelikų jaunimo mėnesinis laikraštis, Ėjęs 1950 III 06 – 1955 IV. Red. P. Jasiukonis, K. Dikšaitis, A. Gintautas, F. Šlenteris. Leido evangelikų liuteronų vyriausioji bažnytinė taryba. Schwäbisch Gmünd, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Schwarzenberg
ŠAUKLYS
Lietuvių sargybų, inžinierių ir darbo kuopų laikraštis, išleistas rankraščio teisėmis. Redagavo red. komisija. Išėjo vienas numeris. Schwarzenberg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Schweinfurt
STUDENTŲ VARPAS
Studentų varpininkų sąjungos neperiodinis liberalinės krypties laikraštis, leistas 1947 III – 1948 VI Schwenfurt, atnaujintas Chicago 1958 m. 1948 Nr. 1 išleistas Schweinfurt ir skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės 30-metį ir varpininkų sąjūdžio 60-metį. Red. redakcinė kolegija: T. Antanaitis, Z. Dailidka, V. Bildušas. Pirmieji trys numeriai išėjo kas mėnesį, vėliau – neperiodiškai. Schweinfurt, Vokietija. Chicago, IL, JAV. EPAV

VOKIETIJA – Schweinfurt
TECHNIKOS PASAULIS
Lietuvos inėinierių tremtinių draugijos Schweinfurt skyriaus neperiodinis žurnalas inėinieriams bei technikos darbuotojams. Red. G. J. Lazauskas. Red. kolegijos nariai K. Krulikas ir A. Ciplijauskas. Išėjo 2 numeriai – 1946 Würzburg (spaustas rotatoriumi) ir 1948 Schweinfurt. Würzburg, Schweinfurt, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Schweinfurt
TĖVIŠKĖS GARSAS
1945 XII 23 – 1948 Schweinfurt leistas dieninių informacijų laikraštis. Kurį laiką leido Lietuvių tremtinių bendruomenės komitetas. Red. M. Bavarskas, S. Urbonas, J. Palukaitis. Schweinfurt, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Seligenstadt
DIENOS ŽINIOS
Seligenstadt lietuvių DP stovyklos leidinys, leistas 1945 IV 21 – 1949 VI 13. Spausdintas rotatoriumi. Leido ir redagavo S. Urbonas (iki 1945 pabaigos), B. Aušrotas (1945), M. Pranevičius, S. Šiliauskas, K. Žygas ir K. Paliliūnas. Seligenstadt, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1947 – 1948.

VOKIETIJA – Söst-Greven
TREMTINIO BALSAS
Lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 – 1948 X 22. Pradėtas leisti Söst stovykloje. Pirmieji numeriai redaguoti S. Lauciaus. Vėliau prie jo prisidėjo J. Kuzmickis. 1946 m. liepą stovyklą perkėlus į Greven, laikraštis atkurtas liepos 22 d. ėjo iki 1948 m. rugsėjo 22, vėliau pavadintas ,,Informacijos”. Red. J. K. Slavinskas. Söst, Greven, Vokietija. TREMTINIO BALSAS. 1946 Nr. 37, 103, 1948 Nr. 1 – 50. (Epavldas neturi)

VOKIETIJA – Söst-Greven
ŽIBINTAS
Neperiodinis literatūros žurnalas, leistas 1946 I 20 – 1947 III 31 Celle, Lehrte, Soest, Greven. Pirmieji 5 Nr. buvo liedžiami kas mėnesį, nuo 1946 rudens Išėjo IX, X, XII ir 1947 III. Red. – leid. J. Kuzmickis. Celle, Lehrte, Soest, Greven, Vokietija. ŽIBINTAS. 1946 Nr. 1-8; 1947 Nr. 9.

VOKIETIJA – Stuttgart
DIENOS ŽINIOS
Stuttgart lietuvių DP stovyklos laikraštis, leistas 1946 – 1956. Iki 1946 pabaigos leistas šiuo pavadinimu, nuo 1947 m. pradžios virto ,,Eltos biuletenio serija A”. Stuttgart, Vokietija. DIENOS ŽINIOS. 1949 Nr. 169

VOKIETIJA – Tübingen
LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS BIULETENIS
Tübingen lietuvių DP stovyklos rotatoriumi spausdintas laikraštis, leistas 1946 – 1948 m. Leido Lietuvos Raudonojo kryžiaus vyriausioji valdyba, redagavo redakcinė komisija. Tübingen, Vokietija. LIETUVOS RAUDONOJO KRYŠIAUS BIULETENIS. 1946 – 1948.

VOKIETIJA – Tübingen
TÜBINGER DP-WOCHENBLATT
Leidinys vokiečuų k. TÜBINGER DP-WOCHENBLATT. 1946 Nr. 16. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Tübingen
VYTIETIS TREMTYJE
Vyčių korpuso laikraštis, skelbiąs akademiko skauto tikslus ir pareigas. Red. pasirašo Barzdotas Tėvelis. Išleistas ir redaguojamas autoriaus 1949 m. Tübingen, Vokietija. VYTIETIS TREMTYJE. 1949.

VOKIETIJA – Uchte
LEISKIT Į TĖVYNĘ
Uchte lietuvių DP ,,Vyties” stovyklos hektografuotas leidinys, leistas 1945 m. 1946 m. išleista speciali laida, skirta Vasario 16 -ajai paminėti. Red. A. Armalis. Spausdinta rašomąja mašinėle. Uchte, Vokietija. LEISKIT Į TĖVYNĘ. 1946 Nr. 2.

VOKIETIJA – Uchte
SVIRPLYS
,,Smogiamosios minties rašas” – lietuvių DP stovyklos humoristinis laikraštis, spausdintas rašomąja mašinėle 1946 m. Išėjo 2 numeriai. SVIRPLYS. 1946 08; Uchte, Vokietija.

VOKIETIJA – Uchte
UCHTĖS LIETUVIŲ STOVYKLOS “VYTIS” BIULETENIS
Lietuvių DP stovyklos biuletenis, leistas kiekvieną dieną išskyrus šventadienius. Uchte, Vokietija. UCHTĖS LIETUVIŲ STOVYKLOS “VYTIS” BIULETENIS. 1947 Nr. 567. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Uchte
VAGOS
Mėnesinis kultūros žurnalas, leistas Uchte lietuvių DP stovykloje 1946 V – 1947 m. Leido ir redagavo redakcinė kolegija. Tikrasis red. V. Druskis. Spausta rotatoriumi. Bendradarbiavo K. Avižonis, P. Čepėnas, A. Daukantas, F. Kirša ir kt. Uchte, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Weiden
PAKELIUI TĖVIŠKĖN
Weiden lietuvių DP moksleivių ateitininkų Šv. Kazimiero kuopos neperiodinis leidinys, išleistas 1948 m. Redagavo red. komisija:A. Kasputis, E. Petrauskas, V. Šišauskas, J. Barila, V. Jocys. Weiden, Vokietija. PAKELIUI TĖVIŠKĖN. 1948 Nr. 1.

VOKIETIJA – Weilheim-Teck
TREMTINIŲ MOKYKLA
Mėnesinis periodinis žurnalas, leistas 1946 VII – XI. Leido leidykla ,,Atžalynas. Red. A.Kairys. Weilheim – Teck, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Wiesbaden
TREMTINIŲ ŽINIOS
Lietuvių tremtinių laikraštis, leistas1946 IX 25 – XI 9. Leido L. T. B. spaudos leidykla ,,Aistia”. Red. redakcinė kolegija. Nuo 9 – 10 Nr. ats. red. H. Blazas. Wiesbaden, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Wiesbaden
WIESBADENO LIETUVIŲ BALSAS
Lietuvių DP Wiesbaden stovyklos rotatorinis dienraštis, leistas 1945 X 25 – 1946 XI 06. Redagavo red. kolegija, leido ,,Giedra”. Iš tiesų redagavo J. Mekas, leido A. Giedraitis. Wiesbaden, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Wullenwever
ATLANTO KULTUVĖ
1949 m. išleistas humoristinis laikraštėlis, skirtas balandžio pirmajai. Wullenwever – Druckverlag, Vokietija. ATLANTO KULTUVĖ. 1949.

VOKIETIJA – Würtenberg
INFORMACIJA TUEBINGENO
L.S. Würtenbergo apygardos valdyba, 1945. – Ankstenė antr.: Tautinio lietuvių komiteto Würtenberge biuletenis, 1945, Nr. 1 (gegužė)-1945, Nr. 4 (birž. 25); Lietuvių sąjungos, pietvakarių apygargos valdybos bendraraštis, 1945, Nr. 1 [liepa]; Lietuvių sąjungos Würtenbergo valdybos biuletenis, 1945, [Nr. 2-6]. – Išleista ne spaustuviniu būdu. EPAV (LRC neturi)

VOKIETIJA – Würzach
DP JOURNAL
Würzach lietuvių DP stovyklos informacinis savaitraštis, leistas 1945 m. prancūzų, latvių, lietuvių, rusų, estų, lenkų kalbomis. Red. V. Bioševas, leidėjas UNRRA Team 210., Würzach, Vokietija. DP JOURNAL. 1945 Nr. 1. (Epaveldas neturi)

VOKIETIJA – Würzburg
GAIRĖS
Skautų vyčių neperiodinis laikraštis, leistas 1947 – 1949 Würzburg ir Schweinfurt lietuvių DP stovykloje. Leido 95 vyčių bendrovę. Red. R. Norvydas, R. N. Vidugiris, V. K. Prutenis, A. Dormantas, J. Akšys. Würzburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Würzburg
INŽINIERIAUS KELIAS
Lietuvių inžinierių rotatorinis leidinys, leistas 1946 II 23 – 1948 XII Vokietijoje, lietuvių DP stovyklose. Nr. 1 išleido Lietuvių inžinierių ir technikų draugija Würzburg, nuo 2 Nr. Leido Lietuvių inžinierių tremtinių draugijos centro valdyba. Išėjo 10 Nr. Red. J. G. Lazauskas, J. V. Daniliauskas, B, Galinis, Č. Tamašauskas. Würzburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Würzburg
PĖDSAKAI
Kultūros ir visuomenės žurnalas, leistas 1946 VIII – 1947 III Fulda ir Wurzburg lietuvių DP stovyklose. Leido ,,Mūsų Vytis”. Ats. red. A. Vilainis – Šidlauskas, red. S. Būdavas. Fulda, Würzburg, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Würzburg ir Detmold
LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŽINYNAS
Würzburg ir Detmold lietuvių DP stovyklose 1945 VII 19 – 1946 II 09 rotatoriumi leistas informacinis laikraštis. Würzburg, Detmold, Vokietija. LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŽINYNAS. 1945 – 1946.

VOKIETIJA – Würzburg ir Detmold
LIETUVIŲ SĄJUNGOS ŽINYNAS WUERZBURGE
Würzburg ir Detmold lietuvių DP stovyklose 1945 VII 19 – 1946 II 09 rotatoriumi leistas informacinis laikraštis. Würzburg, Detmold, Vokietija. EPAV

VOKIETIJA – Wusiedel
DIENOS NAUJIENOS
Wunsiedel lietuvių DP stovyklos radijo žinių biuletenis, leistas 1945 – 1948. Spausdintas rotatoriumi. Redaktorius nenurodomas. Wunsiedel, Vokietija. DIENOS NAUJIENOS. 1947 Nr. 20.

 

 
 
DP SPAUDINIAI žurnalų skaitmeninto archyvo projekto remėjai:
Ypatingai dėkojame Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai, kuri pasidalino su mumis šių žurnalų puslapių vaizdais.