Lietuvių Dienos – Antanas Skirius

Ačiū didžiajam lietuvininkui

Regina Gasparonienė
Draugas, Mokslas, Menas, ir Kultūra, 2004 m. geg. 1 d., psl.4.

Leidėjas, redaktorius ir žurnalistas Antanas Skirius Los Angeles mieste gyveno ir dirbo ilgus 55 metūs. Čia jo spaustuvė, stovinti ir dabar Sunset bei Fountain gatvių sankryžoje, kaip ir joje išleisti laikraščiai, knygos, žurnalai, yra didžiulis paminklas šio nepaprasto žmogaus likimui ir darbams.

Antanas Skirius 1962 m.. Foto: L. Kančauskas. Dirva, 1962-09-24.

Antanas Skirius gimė 1911 m. stambaus ūkininko šeimoje, Batakių kaime, Tauragės apskrityje. Jis buvo jauniausiuoju tarp šešių brolių ir sesers. 1933 metais baigęs valstybinę Tauragės gimnaziją, įstoja į VDU technikos fakultetą. Tačiau po metų, jis pereina studįjuoti verslą ir prekybą į ką tik atsidariusį Klaipėdos prekybos institutą. Čia jis įgyja specialybę, kuri padėjo jam tapti geru spaustuvininku net labai nepalankiose ir rizikingose sąlygose.

1937-ais metais Naujosios Romuvos redaktorius Juozas Keliuotis pakviečia Antaną dirbti redakcijos administratoriumi. Padirbęs metus, jis gauna stipendiją studijuoti Amerikoje Marianapolio kolegijoje. Pabaigęs kolegiją ir negalėdamas sugrįžti į tėvynę, jis stoja į Čikagos universitetą studįjuoti tarptautinę prekybą ir finansus. Tuo pačiu metu dirba lietuvių dienraščio Draugas redakcijoje ir bendradarbiauja Darbininko laikraštyje. 1943-iais metais Antanas papildomai studijuoja, įsigyja televizįjos laboranto specialybę. 1944-ais metais pašaukiamas karinėn tarnybon ir perkeliamas į San Francisco miestą.

Pasibaigus karui, jis dirba valstybinį darbą mokesčių inspekcįjoje. Dirbant San Francisco, Antanas pradeda leisti nedidelės apimties laikraštį Kalifornijos lietuvis, dideliu prel. Juliaus Maciejausko ir kitų visuomenės veikėjų pritarimu. Šis labai populiarus laikraštis ėjo trejus metus. 1949-ais metais Skirių šeima persikelia į Los Angeles. Čia Antanas dirba mokesčių specialistu ir savarankišku draudimo agentu.

Tačiau valdininko karjera jo nepatenkino. Antanas Skirius turėdamas didelę savarankiško darbo praktiką, nuperka vidutinio didumo spaustuvę ir pradeda leisti naują žurnalą Lietuvių dienos. Šis žurnalas, ėjęs lietuvių ir anglų kalbomis, buvo vienas vertingiausių meno, kultūros, visuomenės ir politikos leidinių visoje Amerikos lietuvių spaudoje. Neveltui Lietuvos Respublikos garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas, prisimindamas leidėjo Antano Skiriaus pasiaukojamą darbą, yra kalbėjęs: „Žurnalas džiugino ne tik visos Amerikos skaitytojus gražiausiomis nuotraukomis, jaudino straipsnių temomis. Žurnalas buvo platinamas po visą pasaulį: Kanadoje, Pietų Amerikoje, Europoje, Australijoje, Pietų Afrikoje, net Izraelyje.
Išsilaikyti spaudos biznyje buvo nepaprastai sunku. Dažnai leidėjui tekdavo išlaidas padengti, skriaudžiant šeimos biudžetą. Net vyriausias redaktorius poetas Bernardas Brazdžionis turėjo rinkti švino raides. Surinktas 24-ių puslapių lentas, leidėjas pats nuveždavo ir parveždavo iš spaustuvės; siuntimo darbus jis darė beveik pats vienas. Toks buvojo lietuviškai spaudai pasiaukojimo darbas. Nes jis žinojo sėkmingo verslo dėsnius; žinojo, kaip sukelti pinigų”.

Nuo 1962 metų lygiagrečiai buvo leidžiamas laikraštis Lietuviai Amerikos Vakaruose. Be šių dviejų didelės apimties spaudinių, spaustuvėje buvo išleista per keturiasdešimt knygų, anglų ir lietuvių kalba, daugybė atsišaukimų ir kitos spaudos. Skiriaus spaustuvė dirbo iki pat Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dienos.

Antanas Skirius, net būdamas labiausiai užimtas spaustuvės reikalais, aktyviai dalyvavo lietuvių visuomenės veikloje, kaip niekas kitas. Jis buvo vienas iš Amerikos Lietuvių tarybos — ALTo vadovų, dirbo Lietuvių Bendruomenėje, VLIKe, BALFe, Tautos fondo atstovu, buvo vienas Lietuvos Vyčių ir Ateitininkų organizacįjų įkūrėjų. 2000-iais metais, Lietuvos vyriausybė, įvertindama leidėjo ir redaktoriaus Antano Skiriaus veiklą, apdovanojo jį Gedimino ordinu.

Sunset ir Fountain gatvių sankryžoje esančiose Antano Skiriaus spaustuvės patalpose iki šiai dienai sukaupta daugybė čia leistų leidinių. Tarp tvarkingai sudėtų knygų stovi viena gražiais viršeliais įrišta knyga, pavadinta Antanas Skirius. Atsiminimai. Bet tai tik paruošti viršeliai, knyga paliko nepradėta. Leidėjas Antanas Skirius, savo žurnaluose išspausdinęs daugybę straipsnių apie mūsų kultūros darbininkus Bernardą Barzdžionį, Jurgį Gliaudą, Vytautą Tamulaitį, Leonardą Valiuką, Alę Rūtą, Klevą Vidžiūnienę, Henriką Nagį, Kazį Barėną, Anatolijų Kairį, Eleną Tumienę, Mariją Gimbutienę, Praną Lubiną ir Jonny Podres-Podžiūną, konsulus J.J. Bielskį, Stasį Lozoraitį ir Vytautą Čekanauską, kompozitorių Bronių Budriūną, aktores Florence Korsak, Rūtą Lee-Kilmonytę, Jūratę Nausėdaitę, Ann Jillian, ir daugybę daugybę kitų, — nebeturėjo laiko parašyti savo gyvenimo prisiminimų.

Nors buvo raginamas daug kartų, jis atidavė pirmenybę ir Aukščiausiojo jam skirtą laiką kitiems. Mums paliko neįkainuojamą turtą — 58 metų surašytą mūsų lietuvių kultūros pasaulyje istoriją žurnalų straipsniuose ir nuotraukose. Antanas Skirius mirė 2004 metų kovo 17-tą dieną.