Boolean logikos operatoriai vartojant Elastic Search

(scroll down for English)

Kaip naudoti loginius (Boolean) operatorius su Elastic Search

Žinodami, kaip veiksmingai naudoti loginius operatorius, galite sutaupyti daug laiko ir rasti naudingų šaltinių, nustatyti savo tyrimo temos aktualumą ir sukurti tvirtus tyrimo klausimus.

Naudingi loginiai operatoriai

AND
Pateikia rezultatus, kuriuose yra abu arba visi raktažodžiai
Adamkus AND NATO

Kabutės “”
Pateikia rezultatus, kuriuose yra tiksli frazė. Naudinga atrasti atvejus, kada 2 raktažodžiai randasi viens šalio kito.
Pavyzdys: “Klaipėdos uostas”
Be to, Elastic Search neretai gražina ir žodžius, panašius į pateiktą raktąžodį.  Pvz.  pateikiant Mončys, ES gražina netik Mončys bet ir Moneys.  Jei pateikiama “Mončys”, t.y., kabutėse, žodžių panašūs į pateiktą raktažodį programa nebeieškos.

OR
Bus pateikti paieškos rezultatai, kuriuose yra bent viena grupė iš jūsų sugrupuotų raktažodžių.
“V. Adamkus” OR “Valdas Adakmus”

Skliausteliai ()
Leidžia sugrupuoti raktinius žodžius ir kontroliuoti, kokia tvarka bus ieškoma terminų
Pavyzdys:  (kaimo OR miesto) AND gyventojai

Žvaigždutė *
Pavyzdys:  Pateikiami rezultatai, kuriuose yra raktažodžio kubil* variantas
Bus grąžinami rezultatai, kuriuose yra tokių žodžių kaip “kubilas”, “Kubiliūtė” ir “Kubilius”.
Kitas:  Klaipėd* AND “uostas”

NOT
Bus pateikti paieškos rezultatai, kuriuose bus pirmasis iš jūsų raktažodžių, bet ne antrasis. Naudodami NOT būtinai sudėliokite raktažodžius tinkama tvarka, nes į paieškos rezultatus nebus įtrauktas antrasis raktažodis.  Naudokite šią funkciją, kai norite gauti rezultatus, kuriuose būtų vienas konkretus raktažodis, bet ne kitas.
Pavyzdys: Adamkus NOT prezidentas

Paruošta pagal šį tinklalapį.
Ryan, E. (2023, May 31). Boolean Operators | Quick Guide, Examples & Tips. Scribbr.

—————————–

How to use Boolean operators with Elastic Search

Knowing how to use Boolean operators efficiently can save you a lot of time and help you find useful sources, determine the relevance of your research topic and develop robust research questions.

Useful Boolean operators

AND
Provides results containing both or all keywords
Adamkus AND NATO

Quotation marks “”
Provides results containing the exact phrase. Useful to discover cases where 2 keywords are found side by side.
Example: “Klaipeda Port”
In addition, Elastic Search often returns words similar to the given keyword. For example, if you submit Monchys, ES returns not only Monchys but also Moneys.
If “Monchys” is entered, i.e. in quotation marks, the program will not search for words similar to the supplied keyword.

OR
Search results containing at least one group of your grouped keywords will be displayed.
“V. Adamkus” OR “Valdas Adakmus”

Parentheses ()
Allows you to group keywords and control the order in which terms are searched
Example: (rural OR urban) AND population

Asterisk *
Example: Results containing a variant of the keyword kubil* are shown
Results containing keywords such as “kubil”, “Kubiliute” and “Kubilius” will be returned.

NOT
Search results will be returned that contain the first of your keywords but not the second. When using NOT, be sure to put your keywords in the correct order, as the second keyword will not be included in the search results. Use this function when you want to get results that contain one specific keyword but not another.
Example: Adamkus NOT president

Based on this web page.
Ryan, E. (2023, May 31). Boolean Operators | Quick Guide, Examples & Tips. Scribbr.