Apie projektą / About the project (scroll down for English)

Projekto dienoraštisProgress Notes

Apie projektą:

Projekto dienoraštis ———- Progress Notes
Projekto autorius,  skaitmeninti JAVėse publikuotus lietuviškus laikraščius, yra Dr. Jonas Daugirdas. Tas  projektas vykdomas Lituanistikos Tyrimų Centro rėmuose. LTC vadovė, Kristina Lapienytė yra projekto koordinatorė.

Pagrindinę finansinę paramą projektui skiria Lietuvių fondas, o pagalbinį finansavimą – Klivlendo Plėtros fondas (Dirva); Lietuvių katalikų mokslo akademija (Darbininkas, Ateitis, Eglutė, Tėvynės Sargas); Ateities šalpos fondas (Ateitis); Kanados lietuvių fondas (Tėviškės Žiburiai); Kanados lietuvių bendruomenė Monrėalyje (Nepriklausoma Lietuva) ir daugelis paskirų rėmėjų, tarp jų Albinas Markevičius, Donatas Januta, Lemberto šeimos fondas, Saulys šeimos fondas (Lietuvių Dienos), bei dr. Lenius Bendikas (Mūsų Sparnai).

Ypač dėkojame Centers for Research Libraries (Čikagoje), Klivlendo viešajai bibliotekai, Bostono viešajai bibliotekai, Niujorko viešajai bibliotekai, Wisconsin Historical Society, ir ALKA-i už tai, kad pasidalijo mikrofilmais bei daugelio šių leidinių originalais. Taip pat dėkojame Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai Vilniuje, Kauno technologijos universiteto Retų knygų fondui, Vilniaus universiteto bibliotekai, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (Vilniuje), Lietuvos istorijos institutui (Vilniuje) ir Klaipėdos universiteto bibliotekai, kurie pasidalijo laikraščių puslapių vaizdus jų archyvuose ar leido fotografuoti laikraščių puslapius skaitmeninimui. Ypač dėkojame ponui Paul Coombe iš Mahanoy (Pensilvanijos) istorinės draugijos už tai, kad surado, išsaugojo ir nuskenavo daugelį laikraščio Saule puslapių, kurie kitaip būtų buvę prarasti visiems laikams.

About the project:

Projekto dienoraštis ———- Progress Notes
The digitization project of Lithuanian language newspapers published in the United States is directed by Dr. Jonas Daugirdas, under the auspices of the Lithuanian Research and Studies Center. The project coordinator is the LRSC director, Kristina Lapienytė.

The main financial support for the project comes from the Lithuanin Foundation, with ancillary funding from the Plėtra Foundation of Cleveland (Dirva); the Lithuanian Catholic Academy of Sciences (Darbininkas, Ateitis, Eglutė, Tėvynės Sargas); Ateitis Foundation (Ateitis); the Canadian Lithuanian Foundation (Tėviškės Žiburiai); the Montreal Lithuanian Canadian Community (Nepriklausoma Lietuva), and a number of individual donors, including Albinas Markevičius, Donatas Januta, Lembertas Family Fund, the Saulys Fund (Lietuvių Dienos), and Dr. Lenius Bendikas (Mūsų Sparnai).

Special thanks to the Centers for Research Libraries (Chicago), Cleveland Public Library, Boston Public Library, New York Public library, the Wisconsin Historical Society, and ALKA for sharing their microfilm as well as originals for many of these titles. Also, thanks to the Martynas Mažvydas National Library in Vilnius, Kaunas Technological University Stock of Rare Books, Vilnius University Library, the LIthuanian Institute of Folklore and Literature (Vilnius), the Lithuanian Historical Intitute (Vilnius), and the Klaipėda University Library, for sharing digital files and allowing originals of newspapers to be photographed. Particular thanks to Mr. Paul Coombe of the Mahanoy Historical Society, for locating, preserving, and imaging many issues of the Saule newspaper, which otherwise would have been forever lost.