Tai kas čia bus?

30 d. lapkričio, 2021 m.
———————————
Dirva: Radome 1941-1942 m. Dirvos numerius Lietuvos istorijos instituto bibliotekoje Vilniuje. Su bibliotekos maloniu sutikimu, juos nufotografavome ir dabar jie įkelti. Taigi dabar trūksta tik 1918 bei 1919 m. numeriai.

27 d. lapkričio, 2021 m.
———————————
Tėvynė: Pasiskolinę mikrofilmų apvajų iš Niujorko viešosios bibliotekos, nuskenavome ir atpažinome vaizdus nuo 1961-1967, 1971-1973, 1975-1980, ir 1986-1994 metų, ir taip pat radome papildomų vaizdų iš 1896, 1908, 1910-1912, bei 1917-198 m. Dar kol kas tie naujai įkelti puslapiai neindeksuoti.

10 d. lapkričio, 2021 m.
———————————
Ateitis: Baigėme įkelti beveik visus Ateities numerius spausdintus nuo 1911 iki 1994 m. Labai dėkojame ALKAi, už paskolintus numerius skenavimui, ir M. Mažvydo nacionalinei bibliotekai, kuri persiuntė daug mums trūkstamų numerių iš 1911-1940 laikotarpio.

25 d. spalio, 2021 m.
———————————
Elastic Search: Atnaujinome Elastic Search indeksą, įtraukdami visus naujai įkeltus numerius.

12 d. spalio, 2021 m.
———————————
Tėvynė: Įkėlėme nuo 1897 iki 1902 m. numerius, bei 1917, 1918 m. Moterų ir Vaikų priedus, kuriuos M. Mažvydo Biblioteka su mumis pasidalino, ir 1922-1946 numerius iš Wisconsin Historical Society archyvo.

8 d. rugsėjo, 2021 m.
———————————
Ateitis: Įkėlėme nuo 1911 iki 1939 m. numerius kuriuos Tyrimo Centras turėjo. Daug numerių trūksta. M. Mažvydo biblioteka trūkstamus numerius turi, bet iš mikrofilmų, ir rašmenų atpažinimas bei fotografijos nėra optimalios kokybės; galite peržiūrėt kompaktini sąrašą. Nepriklausoma Lietuva: įkėlėme apie 100 trūkstamų numerių, kuriuos radome Tyrimo Centro archyve; Tėviškės Žiburiai: papildėme apie 40 numerių, kur arba trūko puslapių, ar ne pilnas puslapis buvo nufotografuotas. Dabar tų dviejų Kanados lietuvių laikraščių komplektai daugmaž pilni.

3 d. rugsėjo, 2021 m.
———————————
Tėvynė: Įkėlėme nuo 1909 iki 1911 m. numerius ir taip pat 1947 iki 1961 m., iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) archyvo mikrofilmų.

26 d. rugpjūčio, 2021 m.
———————————
Saulė: Įkėlėme nuo 1888 iki 1913 m. (ne visus, žinoma) Saulės numerius, kuriuos dosniai leido mums nufotografuoti jų archyvuose Vilniaus Universiteto biblioteka bei Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

14 d. rugpjūčio, 2021 m.
———————————
Dirva: Įkėlėme trūkstamus 1924, 1926, bei 1928 m. Dirvos numerius (1248 psl.), kuriuos dosniai leido mums nufotografuoti Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Tai kas liko? Neturime nei vieno numerio spausdinto 1918 m.; trūksta beveik visi numeriai spausdinti 1919, 1941, bei 1942 metais. Jei kas žinotų, kokiose archyvose tie numeriai gali būti saugomi, prašau praneškite Lituanistikos Tyrimo Centrui (https://www.lithuanianresearch.org).

11 d. rugpjūčio, 2021 m.
———————————
Moteris: Įkėlėme 1955–1988 Moteris vaizdus. Originalai iš Tyrimo Centro. Šis žurnalas buvo leidžiamas Kanadoje, Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos. Kokybė gera, nors ABBYY programa vartojame šrifte nevisada atskiria ų nuo ą arba y rašmenų (ypač 1982-1986 m. laikotarpyje kažkodėl). Kol kas nepridėjome nei Moteris nei Eglutės prie Elastic Search. Neužilgo pridėsime.

30 d. liepos, 2021 m.
———————————
Eglutė: Įkėlėme 1950–2007 Eglutės vaizdus, kuriuos su mumis pasidalino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Mes šiai bibliotekai esame itin dėkingi už ilgą ir nepapraastai vertingą bendradarbiavimą!

1 d. liepos, 2021 m.
———————————
Dirva: Įkėlėme 1920–1923, 1925, 1927, ir 1929–1936 m. Dirvos vaizdus, kuriuos mums leido nufotografuoti Kauno technologijos universiteto biblioteka. Mes labai jiems dėkingi.

Dabar vis trūksta 1918, 1919, 1924, 1926, 1928, ir 1941–1942 m. Dirvos numerių — LLTI (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) turi beveik visus 1924, 1926, bei 1928 numerius, ir šiek tiek 1919 m. numerių — juos fotografuosime šį mėnesį. Kas liečia kitus trūkstamus numerius, kol kas nerandame, kas juos laikytų.

24 d. birželio, 2021 m.
———————————
Keleivis: Įkėlėme 1906, 1907, 1938, ir trūkstamus 1939 m. vaizdus, kuriuos mums leido nufotografuoti retų dokumentų skyrius Kauno technologijos universiteto bibliotekoje. Mes labai jiems dėkingi. Dabar trūksta tik 1911 m. Keleivio numeriai — kol kas nerandame bibliotekos, nei JAV nei Lietuvoje, kuri juos turėtų.

19 d. birželio, 2021 m.
———————————
Ateitis: Gavę pokarinius (1946-1994 m.) Ateities vaizdus iš M. Mažvydo Lietuvos nacionalinės bibliotekos (labai ačiū epaveldui!), juos suskaitmeninome. Dabar pradėjome skaitmeninti prieškarinius numerius, 1911‒1940 m., nors Tyrimo Centro archyve apie 6 m. trūksta. Paieška pradės veikti tik po to, kada visus numerius būsime įkėlę.

7 d. birželio, 2021 m.
———————————
Nepriklausoma Lietuva (Montrealio laikraštis): Gavę vaizdus iš M. Mažvydo Lietuvos nacionalinės bibliotekos (labai ačiū epaveldui!), juos suskaitmeninome.  Dar nepateikėme XML failus Google Search, bet visus įkeltus failus indeksavome vartojant savąjį “Elastic Search”.   Suskaičiavome, kad trūksta apie 112 numerių.  Juos bandysime surasti Tyrimo Centro archyve ir juos pridėti.

14 d. gegužės, 2021 m.
———————————
Tėviškės Žiburiai: Baigėme įkelti Tėviškės Žiburių 1949–2020 metų puslapius. Dabar gaudome trūkstamus puslapius.
Darbininkas: Įkėlėme 1965, 1970, 1971, 1972, ir 1984 metus. Dabar beveik visi 1915–2006 metų numeriai įkelti, nors be abėjo yra trūkstamų numerių. Kai kurie metai nėra optimalios kokybės.
Naujienos: Įkėlėme 1970–1986 metus. 1986 m. leidyba šio laikraščio pasibaigė. Kol kas neįkelti paskutiniai 1986 m. numeriai. Mikrofilmai šio paskutinio rišulio nebuvo ypatingai geros kokybės. Dabar lieka suskaitmeninti ir įkelti 1942–1969 metus. Turime to laikotarpio “Naujienos” originalus, bet tuos 60K puslapius brangiai kainuos skenuoti iš originalų. Tolimesnis skenavimas priklausys nuo lėšų gavimo.
Saulė: Įkėlėme 1917–1932 metus bei 1943–46, 1948–51, ir 1953–57. Pasiskolinome didelę pundą 1913–1959 laikraščių iš ALKA archyvo –– siunčiame juos skenuoti.
ELASTIC SEARCH: Kadangi Google ne visus jiems pateiktus (via XML) failus indeksuoja, sukūrėme sąva paieškos sistemą, pritaikinant “Elastic Search” programą. Ieškant ko nors, vertėtų bandyti ir Google ir Elastic Search. Tiesioginė nuoroda į “Elastic Search” randasi dešiniąjame stulpelyje tinklavietės puslapiuose. Arba spustelkite čia.

17 d. kovo, 2021 m.
———————————
Pradėjome įkelinėti Tėviškės Žiburių puslapius. Lygšiol įkelti 1949–1971, ir 2016–2020 metai. Galite juos rasti ČIA.

22 d. vasario, 2021 m.
———————————
Iš Klaipėdos universiteto bibliotekos, pradėjome gauti vaizdus Dirvos laikraščių numerių iš itin svarbaus laikotarpio, nuo rugpjūčio iki gruodžio mėn. 1940 m. Galite juos rasti ČIA. Iš Klaipėdos universiteto bibliotekos gauti numeriai paženklinti su raide ‘k’. Didelis ačiū klaipėdiečiams !

8 d. vasario, 2021 m.
———————————
Įkėlėme 1946–1949 m. Kalifornijos Lietuvis laikraščio numerius. Šis laikraštis buvo Antano Skiriaus leidžiamas prieš pereinant į Lietuvių Dienas. Daug ten randasi informacijos apie komunistų aukas Lietuvoje bei gyvenimą lageriuose. Galima Kalifornijos Lietuvis numerius peržiūrėti Lietuvių Dienos galerijose arba Lietuvių Dienos aplankoje.

28 d. sausio, 2021 m.
———————————
Įkėlėme 1931–1941 m. Naujienos laikraščio numerius. Užtruks laiko, kol Google juos indeksuos.
Sekantis etapas bus sunkesnis, kadangi 1941-1969 m. mikrofilmų nėra — tai reikės originalus skenuoti.

18 d. sausio, 2021 m.
———————————
Sudarėme „galerijas” Lietuvių Dienos žurnalų: https://www.spauda.org/ld-galerijos/
Juose randasi viršelių bei turinio puslapių nuotraukos. Spustelėjant ant puslapio paveikslėlio, nuoroda nuveda į parinkto numerio PDF-ą. Tie failai nemaži — kiekvienas nuo 35 iki 65 mB dydžio.

21 d. gruodžio, 2020 m.
———————————
Gavome 38-ias apvajas mikrofilmų kuriuose randasi Naujienos laikraščio numeriai spausdinti nuo 1931 iki 1941 metų. Pradedame juos skenuoti. Numatome, kad jie pasirodys tinklalapyje gale sausio mėn. Nusiuntėme fotografuoti/skenuoti 1949–1971 m. Tėviškės Žiburius. Kalifornijos lietuvis žurnalo 1946-1949 mikrofilmai jau paruošti. Sužinojome, kad Kauno Technologijos Universiteto (KTU) centrinė biblioteka saugoja nemažai mums trūkstamų 1920–1935 m. Dirvos laikraščio numerių, ir taip pat mums trūkstamų 1906, 1907, 1938, bei 1939 m. Keleivio numerių. Pasistengsime kaip nors išgauti puslapių vaizdus ir juos pateikti su atpažinimu tinklalapyje.

16 d. gruodžio, 2020 m.
———————————
Įkėlėme (visus ar beveik visus) 1934 m. Keleivio laikraščio numerius.  Dar trūksta 1906, 1907, 1911, ir 1938 m.

02 d. gruodžio, 2020 m.
———————————
Baigėme įkelti 1917–1930 m. Naujienos laikraščio numerius. Lietuvių Dienos žurnalo visi vaizdai jau įkelti į tinklalapį. Visi L.D. numeriai ten dabar jau randasi; tik lieka pridėti anksčiau leisto Kalifornijos Lietuvis puslapius.

28 d. kovo, 2020 m.
———————————
Jau Keleivio bei Dirvos archyvų suskaitmenimas maždaug pabaigtas. Didelė padėka atitenka Bostono bei Clevelando viešosioms bibliotekoms ir Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai už pagalbą. Mes radome 1916 bei 1917 m. Dirvos originalus Tyrimo Centre ir jie neseniai išsiųsti fotografuoti. Nemažai 1917‒1942 Dirvos numerių turi Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas, Lietuvių Mokslo Akademijos Vrublevskių biblioteka, bei Klaipėdos Universiteto biblioteka. Stengsimes per ateinančius metus su šiomis bibliotekomis susitarti dėl tų numerių fotografavimo. Tačiau trūksta daug Dirvos numerių iki 1943 m., ir nei Mažvydo biblioteka, nei Lietuvių Tyrimo Centras, nei JAV bibliotekos jų neturi.

Laikraščio Keleivis archyvas nėra pilnas, vistiek trūksta kai kurių metų bei numerių, tačiau virš minėtos bibliotekos turi jų šiek tiek.

Laikraščio Lietuva numerius nuo 1894 iki 1910 metų mums pasisėkė gauti iš Wisconsin Historical Society. Jie mums parūpino vaizdus (image files), kurie jau paruošti ir įkelti į duomenų bazę. Suskaitmenintas archyvas nebus paieškomas per Google iki pavasario pabaigos. Dar trūksta kai kurių 1892/1893 numerių, bei 1911‒1913 metų. New Yorko viešoji biblioteka skelbiasi, kad turi šiek tiek 1912/1913 m. numerių, tai mes šiuo metu su jais tariames.

Sparčiai dirbame su laikraščio Darbininkas archyvu. Pavyko surasti nemažai numerių iš beveik kiekvienų leidybos metų. Neseniai įkėlėme 1915‒1952 m. numerius ir iki balandžio pabaigos bandysime įkelti 1953‒1973, bei 1980‒1997 numerius, nors kelių metų dar mums trūksta.

Sekančiais metais, su Lietuvių Fondo, kitų fondų bei geradarių parama, mes planuojame skaitmeninti laikraštį Tėvynė (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje draugijos leidinys) ir žurnalą Lietuvių Dienos (leistą Californijoje). Taip pat, pradėsime skaitmeninti kasdieninį laikraštį leistą Čikagoje, Naujienos. Naujienų visus numerius paruošti užtruks gal 3 metus, kadangi laikraštis ilgai ėjo, buvo dažnai leidžiamas kas savaitę ir ten medžiagos labai daug.

1 d. sausio, 2019 m.
———————————
Čia randasi Lituanistikos Tyrimo Centro projektas pateikti visuomenei skaitmenintus vaizdus įvairių JAV lietuvių kalba spausdintų laikraščių. Pradedama su laikraščiais: Dirva, Keleiviu, ir Darbininku.

Jei kas žinotų, kur randasi šių lietuviškų laikraščių originalai, ypač senesnių numerių, prašytumėm kontaktuoti Lituanistikos Tyrimo Centrą Čikagoje.

N.B.: Paieška pradės veikti tik rugpjūčio mėn., nes reikia pagaminti ir pateikti XML failus Google Search, kas bus daroma tik tada, kada didesnė dalis laikraščio numerių bus įkelta.

———————————–

Projekto vadovas:  Jonas Daugirdas
Administratorė: Kristina Lapienytė