Elastic search pavyzdys: Vytautas Landsbergis Klivlande

Paieškos rezultatai: (parenkant DIRVOS laikraštį)
Landsbergis >1000
(Landsbergis AND Clev*) OR (Landsbergis AND Kliv*) >1000
Landsbergis (metai nuo 1989 iki 1991) 97
Landsbergis AND Voinovich (metai nuo 1989 iki 1991) 11
Landsbergis AND Voinovich (metai nuo 1989 iki 1989) 1

BOOLEAN komandų naudingumą ELASTIC SEARCH paieškoje galima iliustruoti šiuo pavyzdžiu. Mus domino rasti daugiau informacijos apie Vytauto Landsbergio apsilankymą Klivlande maždaug 1990 m. Pagalvojome, kad išsamiausias rašinys apie šį vizitą bus DIRVOJE, nes šis laikraštis buvo leidžiamas Klivlande. Tačiau pasirinkus DIRVA ir paieškos laukelyje įvedus žodį Landsbergis, programa grąžino daugiau nei 1000 numerių. Į paieškos terminą įtraukus Clev* arba Kliv*, paieška nedaug susiaurėjo, nes juk DIRVA buvo leidžiamas Klivlande. Kai, naudodamiesi datų pasirinkimo įrankiais, susiaurinome laiko intervalą iki 1989-1991 m., gavome 97 radinius – vis dar per daug, kad tai būtų praktiška.

Tada prisiminėme, kad Landsbergį vizito metu priėmė tuometinis Klivlendo meras George Voinovich. Kai susiaurinome paiešką, prašydami atrasti numerius, kuriuose minimi Landsbergis AND Voinovich, vis apribojant laiko intervalą 1989-1991 m., radinių skaičius sumažėjo iki 11, o tai yra įmanomas skaičius. Radiniai išdėstyti atvirkštine chronologine tvarka. Pereidami į 2 radinių puslapį radome tik vieną 1989 m. numerį, kuris atitiko šį paieškos kriterijų. Kai naudodamiesi laiko lango įrankiu susiaurinome paiešką, kad ji apimtų tik laikotarpį nuo 1989 m. iki 1989 m., vėl gavome tik 1 radinį: 1989 m. liepos 20 d. DIRVOS numerį. https://spauda.org/dirva/archive/n1989/1989-07-20-DIRVA.pdf  Kai atsidarėme šį PDF failą, tapo aišku, kad tai iš tiesų buvo ieškomas numeris.

Sąjūdžiui atviri Clevelando miesto vartai … Clevelando miesto meras George Voinovich liepos 11 d. priėmęs Sąjūdžio pirmininką prof. Vytautą Landsbergį, įteikė jam Clevelando miesto auksinį raktą. Nuotraukoje iš kairės: Tėvynės Garsų radijo programos redaktorius Juozas Stempužis, rekordavęs susitikimą, meras George Voinovich, prof. Vytautas Landsbergis, Gražina Landsbergienė ir Gražina Kudukienė. Zdenek Beranek nuotr. (DIRVA liepos 20 d., 1989)

 

Boolean elastic search example: Vytautas Landsbergis visit to Cleveland circa 1990.
The utility of Boolean commands in Elastic search can be illustrated with the following example. We were interested in finding out more information about Vytautas Landsbergis’ visit to Cleveland sometime around 1990. We figured that the most complete write-up of this visit would be in DIRVA, because this newspaper was published in Cleveland. However, after choosing DIRVA and putting Landsbergis into the search term field, the program returned more than 1000 issues. Adding Clev* or Kliv* to the search term did little to narrow the search, because after all, DIRVA was published in Cleveland. When we narrowed the time window using the date selection tools to the 1989-1991 range, we got back 97 finds — still too many to be practical.

Then we remembered that, during his visit, Landsbergis was received by the major of Cleveland at the time, George Voinovich. When we narrowed the search by requesting Landsbergis AND Voinovich, and limited the time range to 1989-1991, the number of finds was now reduced to 11, which is a manageable number. The finds are arranged in reverse chronological order. Going to page 2 of the search results, we found only 1 issue from 1989 that satisfied this search criterion. When we narrowed the search using the time window tool to range from 1989 to 1989, we again only got 1 find: the July 20, 1989 issue. https://spauda.org/dirva/archive/n1989/1989-07-20-DIRVA.pdf.  When we opened up this PDF, it became clear that this was indeed the issue we were looking for.