PRADINIS / Uncategorized / Tai kas čia bus?

Tai kas čia bus?

21 d. lapkričio, 2020 m.
————-

Už savaitės, įkelsime 1917–1920 m. Naujienos laikraščio numerius.

Toliau dirbame gaudant trūkstančius numerius Dirvos bei Keleivio, (kai kuriuos turi Vrublevskio ir LLTI bibliotekos Vilniuje). Neužilgo, įkelsime 1949–1971 m.  Tėviškės Žiburius, kurie dabar skenuojami bei skaitmeninami.

Pandemija šiek tiek trukdo bendradarbiavimui su įvairiom bibliotekom.

————-

28 d. kovo, 2020 m.
————-

Jau Keleivio bei Dirvos archyvų suskaitmenimas maždaug pabaigtas. Didelė padėka atitenka Bostono bei Clevelando viešosioms bibliotekoms ir Martyno Mažvydo Lietuvos nacionalinei bibliotekai už pagalbą. Mes radome 1916 bei 1917 m. Dirvos originalus Tyrimo Centre ir jie neseniai išsiųsti fotografuoti. Nemažai 1917‒1942 Dirvos numerių turi Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas, Lietuvių Mokslo Akademijos Vrublevskių biblioteka, bei Klaipėdos Universiteto biblioteka. Stengsimes per ateinančius metus su šiomis bibliotekomis susitarti dėl tų numerių fotografavimą. Tačiau trūksta daug Dirvos numerių iki 1943 m., ir nei Mažvydo biblioteka, nei Lietuvių Tyrimo Centras, nei JAV bibliotekos jų neturi.

Laikraščio Keleivis archyvas nėra pilnas, vistiek trūksta kai kurių metų bei numerių, tačiau virš minėtos bibliotekos turi jų šiek tiek.

Laikraščio Lietuva numerius nuo 1894 iki 1910 metų mums pasisėkė gauti iš Wisconsin Historical Society. Jie mums parūpino vaizdus (image files), kurie jau paruošti ir įkelti į duomenų bazę. Suskaitmenintas archyvas nebus paieškomas per Google iki pavasario pabaigos. Dar trūksta kai kurių 1892/1893 numerių, bei 1911‒1913 metų. New Yorko viešoji biblioteka skelbiasi, kad turi šiek tiek 1912/1913 m. numerių, tai mes šiuo metu su jais tariames.

Sparčiai dirbame su laikraščio Darbininkas archyvu. Pavyko surasti nemažai numerių iš beveik kiekvienų leidybos metų. Neseniai įkėlėme 1915‒1952 m. numerius ir iki balandžio pabaigos bandysime įkelti 1953‒1973, bei 1980‒1997 numerius, nors kelių metų dar mums trūksta.

Sekančiais metais, su Lietuvių Fondo, kitų fondų bei geradarių parama, mes planuojame skaitmeninti laikraštį Tėvynė (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje draugijos leidinys) ir žurnalą Lietuvių Dienos (leistą Californijoje). Taip pat, pradėsime skaitmeninti kasdieninį laikraštį leistą Čikagoje, Naujienos. Naujienų visus numerius paruošti užtruks gal 3 metus, kadangi laikraštis ilgai ėjo, buvo dažnai leidžiamas kas savaitę ir ten medžiagos labai daug.

————–

1 d. sausio, 2019 m.
————-

Čia randasi Lituanistikos Tyrimo Centro projektas pateikti visuomenei skaitmenintus vaizdus įvairių JAV lietuvių kalba spausdintų laikraščių. Pradedama su laikraščiais: Dirva, Keleiviu, ir Darbininku.

Jei kas žinotų, kur randasi šių lietuviškų laikraščių originalai, ypač senesnių numerių, prašytumėm kontaktuoti Lituanistikos Tyrimo Centrą Čikagoje.

N.B.: Paieška pradės veikti tik rugpjūčio mėn., nes reikia pagaminti ir pateikti XML failus Google Search, kas bus daroma tik tada, kada didesnė dalis laikraščio numerių bus įkelta.

———————————–

Projekto vadovas:  Jonas Daugirdas

Administratorė: Kristina Lapienytė